اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 152,913,747,470
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,002
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,846
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,846
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 12,002 11,846 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,913,747,470
  2 1396/07/24 12,001 11,848 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,940,114,838
  3 1396/07/23 11,949 11,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,297,996,256
  4 1396/07/22 11,952 11,801 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,327,365,205
  5 1396/07/21 11,855 11,699 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 151,019,648,211
  6 1396/07/20 11,856 11,700 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 151,027,651,808
  7 1396/07/19 11,856 11,701 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 151,035,669,571
  8 1396/07/18 11,869 11,709 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 151,145,271,453
  9 1396/07/17 11,831 11,672 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 150,667,150,201
  10 1396/07/16 11,850 11,687 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 150,855,489,598
  11 1396/07/15 11,841 11,677 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 150,728,628,968
  12 1396/07/14 11,953 11,788 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,160,978,577
  13 1396/07/13 11,953 11,788 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,169,397,180
  14 1396/07/12 11,954 11,789 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,177,822,311
  15 1396/07/11 11,980 11,816 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,520,109,840
  16 1396/07/10 12,009 11,844 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 152,890,034,511
  17 1396/07/09 12,060 11,894 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 153,537,929,107
  18 1396/07/08 12,060 11,895 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 153,546,316,759
  19 1396/07/07 12,061 11,896 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 153,554,710,955
  20 1396/07/06 12,062 11,896 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 153,563,168,647
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق