اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/06
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 142,412,650,017
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,188
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,033
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/03/06 11,188 11,033 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,412,650,017
  2 1396/03/05 11,252 11,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,227,967,548
  3 1396/03/04 11,252 11,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,236,351,305
  4 1396/03/03 11,253 11,097 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 143,243,764,956
  5 1396/03/02 11,199 11,044 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,560,865,950
  6 1396/03/01 11,203 11,047 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,596,803,206
  7 1396/02/31 11,207 11,050 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,638,703,545
  8 1396/02/30 11,213 11,056 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 142,711,632,087
  9 1396/02/29 11,121 10,965 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,542,347,734
  10 1396/02/28 11,121 10,966 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,550,474,390
  11 1396/02/27 11,122 10,966 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,558,600,170
  12 1396/02/26 11,071 10,917 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,920,688,103
  13 1396/02/25 11,059 10,904 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,754,023,017
  14 1396/02/24 11,072 10,917 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,921,548,917
  15 1396/02/23 11,091 10,936 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,164,671,323
  16 1396/02/22 11,101 10,945 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,286,199,825
  17 1396/02/21 11,102 10,946 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,294,944,505
  18 1396/02/20 11,102 10,947 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,303,694,177
  19 1396/02/19 11,107 10,952 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,365,886,075
  20 1396/02/18 11,037 10,881 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,453,358,718
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق