اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 141,614,885,202
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,123
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,971
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,971
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/02/02 11,123 10,971 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,614,885,202
  2 1396/02/01 11,080 10,928 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,062,730,582
  3 1396/01/31 11,081 10,929 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,070,400,987
  4 1396/01/30 11,081 10,929 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 141,078,069,121
  5 1396/01/29 11,005 10,853 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 140,092,826,374
  6 1396/01/28 10,968 10,816 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,611,393,104
  7 1396/01/27 10,993 10,841 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,939,770,129
  8 1396/01/26 10,924 10,772 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,053,556,269
  9 1396/01/25 10,949 10,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,379,094,186
  10 1396/01/24 10,950 10,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,386,296,023
  11 1396/01/23 10,950 10,799 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,393,504,105
  12 1396/01/22 10,922 10,770 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,027,687,681
  13 1396/01/21 10,922 10,771 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,034,877,291
  14 1396/01/20 10,929 10,778 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,109,807,068
  15 1396/01/19 10,930 10,779 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,126,468,828
  16 1396/01/18 10,935 10,784 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,186,774,513
  17 1396/01/17 10,936 10,784 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,194,000,611
  18 1396/01/16 10,936 10,785 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,201,134,748
  19 1396/01/15 10,956 10,804 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,466,365,879
  20 1396/01/14 10,941 10,789 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 139,269,669,230
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق