اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 159,180,809,090
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,497
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,332
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,332
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 12,497 12,332 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 159,180,809,090
  2 1396/08/27 12,497 12,332 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 159,189,658,317
  3 1396/08/26 12,450 12,285 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,583,227,264
  4 1396/08/25 12,450 12,286 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,592,194,291
  5 1396/08/24 12,449 12,284 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,571,809,975
  6 1396/08/23 12,428 12,264 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,306,139,537
  7 1396/08/22 12,415 12,254 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,174,711,525
  8 1396/08/21 12,366 12,208 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 157,580,169,160
  9 1396/08/20 12,358 12,200 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 157,476,320,095
  10 1396/08/19 12,421 12,259 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,243,247,806
  11 1396/08/18 12,421 12,260 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,251,517,012
  12 1396/08/17 12,422 12,260 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,259,793,130
  13 1396/08/16 12,413 12,251 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,145,474,783
  14 1396/08/15 12,392 12,230 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 157,871,822,741
  15 1396/08/14 12,404 12,242 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,020,177,251
  16 1396/08/13 12,412 12,251 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,133,757,632
  17 1396/08/12 12,434 12,273 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,430,164,764
  18 1396/08/11 12,435 12,274 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,438,651,531
  19 1396/08/10 12,436 12,275 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 158,447,182,597
  20 1396/08/09 12,369 12,208 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 157,588,828,565
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق