اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 184,917,720,710
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,501
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,325
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,325
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 14,501 14,325 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 184,917,720,710
  2 1397/04/25 14,530 14,362 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 185,389,313,547
  3 1397/04/24 14,588 14,420 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 186,133,075,891
  4 1397/04/23 14,710 14,540 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 187,685,304,911
  5 1397/04/22 14,798 14,626 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 188,803,367,793
  6 1397/04/21 14,799 14,627 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 188,809,365,706
  7 1397/04/20 14,802 14,629 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 188,830,178,511
  8 1397/04/19 14,939 14,763 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 190,565,832,378
  9 1397/04/18 14,981 14,804 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,100,035,378
  10 1397/04/17 14,982 14,805 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,107,042,375
  11 1397/04/16 14,976 14,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,020,045,956
  12 1397/04/15 15,143 14,963 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 193,146,958,798
  13 1397/04/14 15,143 14,964 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 193,154,163,425
  14 1397/04/13 15,144 14,964 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 193,161,375,316
  15 1397/04/12 15,176 14,994 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 193,541,829,068
  16 1397/04/11 14,922 14,746 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 190,352,151,114
  17 1397/04/10 14,724 14,551 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 187,832,876,643
  18 1397/04/09 14,983 14,806 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,118,173,554
  19 1397/04/08 14,994 14,816 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,243,446,277
  20 1397/04/07 14,997 14,819 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 191,283,642,961
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق