صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تصویب تغییر هزینه کارمزد متولی بند ۳-۸ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تصویب تغییر هزینه کارمزد مدیر بند ۳-۸ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ "۱۱۰ میلیون ریال" به "۱۲۰ میلیون ریال" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ اعمال سرفصل هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان، تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات امیدنامه