ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 125,731 89.16 134,013 89.11 138,541 89.51 138,104 87.86
اوراق 542 0.38 1,667 1.1 4,083 2.63 4,079 2.59
وجه نقد 3,876 2.74 4,724 3.14 1,924 1.24 6,077 3.86
سایر دارایی ها 8,581 6.08 9,744 6.47 10,003 6.46 8,710 5.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,585 26.65 41,277 27.44 43,085 27.83 41,160 26.18
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق