صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۷۱,۹۷۲ ۹۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۵ % ۱۳,۵۲۰ ۶.۶ % ۱۱۵,۸۵۷ ۳۰.۰۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۶۸,۰۸۸ ۹۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۵ % ۱۳,۳۹۶ ۶.۶۴ % ۱۱۵,۱۵۸ ۳۰.۱۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۶۵,۵۳۹ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۵ % ۱۳,۳۹۲ ۶.۶۸ % ۱۱۴,۵۰۸ ۳۰.۱۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۶۵,۵۳۹ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۵ % ۱۳,۳۸۸ ۶.۶۸ % ۱۱۴,۵۰۸ ۳۰.۱۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۶۵,۵۳۹ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۵ % ۱۳,۳۸۳ ۶.۶۸ % ۱۱۴,۵۰۸ ۳۰.۱۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۶۳,۶۹۰ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۶ % ۱۱,۴۹۰ ۵.۷۳ % ۱۱۴,۱۸۱ ۳۰.۳۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۶۵,۲۸۸ ۹۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۱۶ % ۱۱,۴۸۷ ۵.۷ % ۱۱۵,۱۴۴ ۳۰.۵۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۶۰,۵۸۰ ۹۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۰.۴۲ % ۱۱,۴۸۴ ۵.۷۶ % ۱۱۳,۰۷۷ ۳۰.۲۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۵۳,۰۸۱ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۶ ۰.۱۶ % ۱۱,۴۸۱ ۵.۸۹ % ۱۱۲,۲۹۶ ۳۰.۷۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۳۵۴,۲۲۸ ۹۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۶ ۰.۱۵ % ۱۴,۷۷۶ ۶.۷۱ % ۱۱۳,۹۷۴ ۳۰.۸۴ %