ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 138,104 87.86 % 4,079 2.6 % 6,077 3.87 % 8,710 5.54 % 41,160 26.19 %
2 1396/07/24 135,129 86.79 % 4,073 2.62 % 7,565 4.86 % 8,707 5.59 % 40,793 26.2 %
3 1396/07/23 133,036 86.11 % 4,071 2.64 % 3,974 2.57 % 13,198 8.54 % 40,651 26.31 %
4 1396/07/22 133,591 86.46 % 4,070 2.63 % 3,974 2.57 % 12,662 8.2 % 40,630 26.3 %
5 1396/07/21 132,557 86.53 % 4,101 2.68 % 630 0.41 % 15,689 10.24 % 40,064 26.15 %
6 1396/07/20 132,557 86.53 % 4,098 2.68 % 630 0.41 % 15,687 10.24 % 40,064 26.15 %
7 1396/07/19 132,557 86.54 % 4,096 2.67 % 630 0.41 % 15,686 10.24 % 40,064 26.15 %
8 1396/07/18 136,262 88.9 % 4,084 2.66 % 218 0.14 % 12,503 8.16 % 42,781 27.91 %
9 1396/07/17 135,798 88.88 % 4,060 2.66 % 218 0.14 % 12,502 8.18 % 42,507 27.82 %
10 1396/07/16 139,262 90.63 % 4,071 2.65 % 1,373 0.89 % 8,741 5.69 % 42,362 27.57 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق