صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۰۵ ۱.۱۹ ۴,۳۸۳.۸۲ ۷,۳۰۱.۷۶
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۶۸ ۰.۳۹ ۱,۰۹۰.۹۹ ۳۱۹.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۶۶ ۰.۳۶ ۱,۰۰۴.۰۷ ۲۷۶.۹۹
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۶۳) (۰.۲۲) (۸۹.۹۶) (۵۴.۴۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۲۹ ۱.۱۴ ۱۰,۶۸۹.۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۸۲ ۰.۴۱ ۱,۸۵۱.۴۲ ۳۴۲.۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۸۳) (۱.۴۱) (۹۹.۸۸) (۹۹.۴۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۶ ۰.۲۷ ۴۳۶.۷۳ ۱۶۶.۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۲ ۰.۴۷ ۸.۴۱ ۴۴۷.۲۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۲۸ (۰.۵۷) ۱۷۳.۲۵ (۸۷.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۱.۶۲) (۰.۰۲) (۹۹.۷۵) (۶.۳۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۸۹ ۱.۴۲ ۲,۴۱۰.۶۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۹۸ ۰ ۳,۴۳۲.۹۵ ۰