دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1397/01/26 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید. رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز) ناظر اول مجمع: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممت...
متن خبر
پیوست