دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/26
منبع -
مقدمه با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/26 مبنی تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق در این صندوق، هزینه مذکور پس از درج در روزنامه کثیر الانتشار و رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه اعمال خواهد شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست