ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 130,544 88.9 151,963 89.07 141,988 85.35 139,792 83.19
اوراق 1,007 0.68 2,585 1.51 7,589 4.56 8,423 5.01
وجه نقد 5,221 3.55 11,577 6.78 11,922 7.16 14,947 8.89
سایر دارایی ها 8,172 5.56 3,967 2.32 4,317 2.59 4,320 2.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 39,375 26.81 50,400 29.54 49,681 29.86 50,429 30.01
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق