ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 128,554 88.86 152,048 86.2 156,133 86.3 166,159 92.57
اوراق 874 0.6 3,006 1.7 4,830 2.67 0 0
وجه نقد 4,663 3.22 13,388 7.59 14,010 7.74 8,094 4.5
سایر دارایی ها 8,548 5.9 7,835 4.44 5,862 3.24 5,146 2.86
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,394 26.54 45,059 25.54 46,258 25.56 46,745 26.04
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق