ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 126,822 89.22 142,536 89.88 149,157 90.85 150,122 90.46
اوراق 672 0.47 3,396 2.14 2,014 1.22 0 0
وجه نقد 3,842 2.7 2,759 1.73 3,303 2.01 8,501 5.12
سایر دارایی ها 8,632 6.07 9,682 6.1 9,485 5.77 7,102 4.28
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,893 26.65 43,182 27.22 43,976 26.78 42,957 25.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق