ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 132,676 88.56 160,285 84.71 180,820 88.21 199,659 90.22
اوراق 1,377 0.91 6,903 3.64 3,849 1.87 0 0
وجه نقد 5,629 3.75 11,942 6.31 6,448 3.14 2,433 1.09
سایر دارایی ها 8,416 5.61 10,992 5.8 17,575 8.57 31,864 14.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 39,810 26.57 46,543 24.59 35,938 17.53 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد