ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 155,538 89.49 273,637 93.56 296,320 89.99 292,344 88.33
اوراق 1,644 0.94 6,762 2.31 18,641 5.66 32,001 9.66
وجه نقد 6,520 3.75 3,742 1.27 5,341 1.62 895 0.27
سایر دارایی ها 10,197 5.86 14,183 4.84 14,365 4.36 10,937 3.3
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 48,680 28 88,257 30.17 91,479 27.78 92,013 27.8
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد