صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اهداف صندوق

 

 

                                                    اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی¬های موضوع بند 2-3 اساسنامه و با رعایت محدودیت¬های بند 2-4 است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه¬های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد. در ضمن هزینة کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه ها، از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد.

الزامات سرمایه گذاری

نصاب دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

 

در اندازه بزرگ

- اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري قابل معامله شاخصی است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1- سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل 85 درصد از کل دارایی¬های صندوق
2- وجه نقد، سپرده¬های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر 15 درصد از کل دارایی¬های صندوق
3- واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق¬های سرمایه¬گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5 درصد از از کل دارایی¬های صندوق
مطابق حدنصاب¬های موضوع بند 2-3، عمدة دارایی¬های صندوق به سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که شرایط لازم در رویه تشکیل و بازبینی سبد صندوق را دارند، اختصاص می¬یابد که به آن سبد صندوق اطلاق می¬شود. تشکیل و بازنگری سبد صندوق بر اساس رویه¬ای است که با رعایت اصول زیر توسط مدیر صندوق تنظیم و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می¬رسد.