رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه کاردان 1.990.000
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 10.000