رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه کاردان 1،500،000
2 بانک تجارت 500،000

سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق