صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تصویب صورت های مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تصویب بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰۶۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تصویب بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تغییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ تصویب بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات اساس نامه