اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/10/21 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/05/27 تصویب بند 3 ابلاغیه شماره 12020088 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات اساس نامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات اساس نامه