صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تصویب بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تغییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ تصویب بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات اساس نامه