مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/06/01 دریافت خبر 1396/06/29
2 برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1396/06/01
3 دعوت به مجمع سالانه صندوق دریافت خبر 1396/05/22
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15 دریافت خبر 1395/10/18
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/26 دریافت خبر 1395/06/07
6 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/05/26
7 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
8 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
9 صورتجلسه تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق دریافت خبر 1394/11/25
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/07 دریافت خبر 1394/11/19
11 صورتجلسه تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر 1394/11/12
12 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/11/12
13 دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/10/26
14 تایید صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1394/07/07 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1394/07/27
15 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق