مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/26 دریافت خبر 1397/02/17
2 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
3 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1397/01/14
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/06/01 دریافت خبر 1396/06/29
5 برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1396/06/01
6 دعوت به مجمع سالانه صندوق دریافت خبر 1396/05/22
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15 دریافت خبر 1395/10/18
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/26 دریافت خبر 1395/06/07
9 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/05/26
10 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
11 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
12 صورتجلسه تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق دریافت خبر 1394/11/25
13 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/07 دریافت خبر 1394/11/19
14 صورتجلسه تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر 1394/11/12
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/11/12
16 دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/10/26
17 تایید صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1394/07/07 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1394/07/27
18 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق