مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1397/05/08 دریافت خبر 1397/05/30
2 برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1397/05/10
3 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1397/04/27
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/26 دریافت خبر 1397/02/17
5 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
6 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1397/01/14
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/06/01 دریافت خبر 1396/06/29
8 برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر 1396/06/01
9 دعوت به مجمع سالانه صندوق دریافت خبر 1396/05/22
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15 دریافت خبر 1395/10/18
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/26 دریافت خبر 1395/06/07
12 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/05/26
13 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
14 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
15 صورتجلسه تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق دریافت خبر 1394/11/25
16 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/07 دریافت خبر 1394/11/19
17 صورتجلسه تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر 1394/11/12
18 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/11/12
19 دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1394/10/26
20 تایید صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1394/07/07 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1394/07/27
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07