صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان با مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲ موافقت سازمان با مجمع ۲۱-۰۴-۱۴۰۱ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۴ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۶ برگزاری مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۷ موافقت سازمان با مجمع ۲۱-۰۴-۱۴۰۱ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۸ دعوت به جلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۹ دعوت به جلسه مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۲۱-۰۴-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۱ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۲ دعوت به مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۳ عدم تصویب صورتجلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۶-۰۳-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۷ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۸ عدم برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۹ دعوت به جلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۵ و ۱۲۰۲۰۲۱۳مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۰ دعوت به جلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲۱ موافقت سازمان با مجمع ۰۹-۱۱-۱۴۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق و برگزاری مجامع دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۲۲ موافقت سازمان با مجمع ۰۹-۱۱-۱۴۰۰ در خصوص تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۰۹-۱۱-۱۴۰۰درخصوص تغییر هزینه متولی و هزینه برگزاری مجامع دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲۴ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۰۹-۱۱-۱۴۰۰تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲۶ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹درخصوص تغییر رکن متولی(تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲۷ دعوت به مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹درخصوص تغییر هزینه متولی و تغییر هزینه برگزاری مجامع دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۸ دعوت به مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹درخصوص تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۳۰ برگزاری مجمع ۱۰-۰۹-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۳۱ دعوت به مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰درخصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۲ موافقت مجمع سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴در خصوص تغییر آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۴ برگزاری مجمع ۲۴-۰۷-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغیی آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۵ دعوت به جلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴در خصوص تغییر محل قانونی مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۷ موافقت مجمع سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۸ موافقت مجمع سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۰ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳درخصوص کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۴۲ دعوت به جلسه مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان درخصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۴۴ برگزاری مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴۶ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴۸ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴۹ دعوت به جلسه مجمع سالانه صندوق تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۱ عدم تصویب تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۵۲ برگزاری مجمع ۲۵-۰۲-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۳ برگزاری مجمع ۲۱-۰۲-۱۴۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص تجزیه واحدها مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع ۲۵-۱-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع ۱۷-۱-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۸ برگزاری مجمع ۲۵-۰۱-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۹ برگزاری مجمع ۱۷-۰۱-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۶۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۶۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
۶۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۶۳ برگزاری مجمع ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۶۴ برگزاری مجمع ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۶۵ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶۷ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۶۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۹ برگزاری مجمع ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۷۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۷۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۷۲ برگزاری مجمع ۰۵-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۷۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۷۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۷۵ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۷۶ دعوت به جلسه مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۷۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۷۸ برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۷۹ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۸۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۸۱ برگزاری مجمع سالیانه صندوق تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۲ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۸۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۸۴ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
۸۵ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۸۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۸۷ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
۸۸ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
۸۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۹۰ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۹۱ دعوت به مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۹۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۹۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۹۴ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
۹۵ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۹۶ دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۹۷ صورتجلسه تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۹۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
۹۹ صورتجلسه تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۱۰۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۱۰۱ دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
۱۰۲ تایید صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۱۰۳ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷