صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان
منبع -
مقدمه احتراما به استحضار می رساند تغییر بازارگردان صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان طبق نامه پیوست، مورد تایید قرار گرفت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست