صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۰-۰۸-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۹۴ دانلود