صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۶۴) (۳.۱۶) (۹۹.۷۶) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۹۴) (۰.۶۴) (۹۹.۹۲) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۱۶ ۲.۱۸ ۲۴۰,۱۱۷.۸۷ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۱ ۱.۹۶ ۱۹۹,۹۱۴.۳۵ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱.۵ ۰.۰۹ ۲۲,۶۳۰.۲۲ ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۲۷ (۰.۹) ۱۶۴.۸۵ (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۰۴ ۲.۵۴ ۱۵۸,۶۵۸.۴۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۲ ۳.۰۱ ۲۷۷,۵۹۲.۹۹ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱.۱۷ (۱.۹) ۶,۹۷۰.۴۶ (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۸۱) ۰.۳۸ (۹۴.۸۷) ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۱۹.۷۱ (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۲۳) (۰.۳۵) (۵۶.۹) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۱۸ ۲.۷۲ ۷,۱۲۹.۳۳ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰