صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۴.۲۴) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۲.۴۵) (۱.۱۵) (۹۹.۹۹) (۹۸.۵۵)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۲۹ ۰.۰۱ ۱۸۷.۳۹ ۲.۹۵
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۲۷ (۱.۱) ۱۶۴.۱۸ (۹۸.۲۶)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۱۸ ۳.۵۹ ۲۶۰,۶۳۴.۹۹ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۱۴) ۰.۰۷ (۳۹.۲) ۳۱.۰۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۹۵ ۱.۷۲ ۳,۱۰۹.۰۴ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۸۹ ۱.۶۵ ۳,۳۳۰,۰۰۰ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۶۸) (۲.۱۶) (۹۹.۸) (۹۹.۹۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۳.۵۱) (۱.۵) (۱۰۰) (۹۹.۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۷۷ ۲.۸۴ ۶۰,۱۱۹.۶۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱.۰۲ ۰.۷ ۳,۹۹۶.۰۹ ۱,۱۹۴.۶۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۱۸ (۱.۵۲) ۹۴.۲۳ (۹۹.۶۳)