صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۷۷ ۱.۸۲ ۲.۱۱E+۰۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۶) (۰.۳۲) (۸۸.۹۷) (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳.۱ ۳.۷۲ ۶.۸۹E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۸۲ ۱.۳۴ ۸.۷۴E+۰۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۸۵) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۶) (۲.۷۳) (۹۹.۵۴) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۶۸) (۱.۵۳) (۹۱.۷۸) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۳ ۰.۷ ۱۳.۶۱ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۸۱ ۲.۷۶ ۲.۴۹E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۶۳) (۱.۹۳) (۸۹.۸۹) (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۸۲) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۴۳) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)