صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۰.۳۲) ۰.۰۲ (۶۹) ۹.۳۷
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ (۰.۳) ۰.۲۲ (۶۷.۱۴) ۱۲۶.۲۶
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۷۶ ۰.۴۲ ۱,۴۵۷.۱۶ ۳۵۴.۷۵
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۵.۰۵ ۷۴.۵
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ (۰.۱۴) ۳۴۲.۶ (۴۰.۶۱)
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۴۴) (۰.۱۴) (۷۹.۹۲) (۴۰.۰۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۳ ۰.۱۸ ۱۹۵.۵۵ ۹۲.۸
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (۰.۰۲) (۰.۰۷) (۸.۶۹) (۲۱.۷)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۹ ۰.۲۸ ۴۰.۶۷ ۱۸۰.۲
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۵۱ ۰.۸۳ ۵۲۹.۹۲ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۱.۳۶) (۱.۴۵) (۹۹.۳۲) (۹۹.۵۲)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۸۷.۴۱ ۱۲۵.۷۴
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۲۱۳.۷ ۷۹.۰۸