صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۷۶ ۲.۴۶ ۵۷,۶۲۸.۸۲ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۶ ۲.۱۶ ۱,۱۶۱,۱۵۸.۸۳ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۶۴ ۲.۴۸ ۴۶,۴۹۲,۷۰۳.۰۵ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۵۲) (۰.۸۳) (۸۵.۲۹) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۶۳ ۲.۰۸ ۱,۳۰۲,۹۸۵.۷۱ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۶۸) (۰.۷۲) (۹۱.۷۱) (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۰۴ ۲.۳۶ ۱۵۸,۶۲۳.۳۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۳۱ (۱.۶۶) ۲۰۷.۲۱ (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۴.۵۲) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۵۸ ۰.۰۷ ۷۱۶.۴ ۲۹.۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۹) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)