صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۹۸) (۴۵.۷) (۹۷.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۷۸) ۰.۸۶ (۹۴.۲۸) ۲,۱۷۲.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۷ ۲.۳۳ ۷۲۶,۲۸۰.۶۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۸۴۷.۶۳ ۹۰۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۷۹ ۲.۶۷ ۲,۲۶۶,۰۶۴.۵۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۳) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۵۷) (۱.۶۴) (۹۹.۶۹) (۹۹.۷۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۸۳ ۰.۳۹ ۱,۹۷۰.۳۹ ۳۱۷.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۴۳ ۱.۵۶ ۳۷۳.۳۲ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲.۶۷ ۱.۲۹ ۱,۴۸۲,۰۹۵.۸۱ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۵۶ ۰.۳ ۶۸۱.۴ ۱۹۸.۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۵۷ ۲.۴۹ ۲۸,۹۷۱.۵۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱.۱۴ ۰.۴۸ ۶,۱۰۲.۳۳ ۴۶۷.۵۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۷) (۰.۲۲) (۹۲.۲۷) (۵۵.۸)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰