صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۹۶) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۰۶) (۱.۹۴) (۹۷.۹۹) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۴۵) ۱.۲۸ (۸۱.۰۴) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۷۴ ۲.۸۸ ۵۳,۴۱۸.۴۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۲۵ (۰.۴۵) ۹,۳۶۳.۳۸ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۶۶) (۲.۰۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۵) ۰.۲۲ (۸۴.۲۱) ۱۲۲.۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۴۷) (۲.۱۷) (۸۱.۸۱) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۸۹) ۰.۳۶ (۹۶.۱۷) ۲۷۷.۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳.۵۸ ۰.۰۱ ۳۷,۹۶۴,۵۲۰.۹۲ ۲.۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۲۳) ۰.۴۳ (۹۸.۸۹) ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۷۶ ۲.۰۳ ۵۷,۲۵۸.۳۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۴۳) (۰.۵۵) (۷۹.۳۶) (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۱.۷۹ ۱,۱۸۳.۰۱ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰