صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱.۱ ۰.۸۱ ۵,۳۵۷.۹۴ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ (۰.۱۶) ۰.۷۴ (۴۴.۴۷) ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۸۵ ۰.۷۷ ۲,۱۲۲.۲۳ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۴۱ ۱.۰۵ ۳۳۹.۶۶ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱.۳۲ ۱ ۱۲,۰۵۶.۲۱ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۰۹ ۰.۶۹ ۵,۱۵۵.۵۱ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۷۰.۳۵ ۴۸.۴
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۶۹) ۰.۲۴ (۹۱.۸۸) ۱۳۹.۷۳
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۸ ۱.۱۵ ۱,۷۴۴.۳۹ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱.۵۸ (۰.۰۱) ۳۰,۷۸۴.۹ (۵.۰۱)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۵۸) ۱.۰۸ (۸۸.۰۸) ۵,۰۳۱.۱۴
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۳۹ ۰.۹۷ ۱۵,۲۱۸.۸ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۹۳ ۱.۵۱ ۱۰۷,۷۴۳.۱۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۰۵ ۱.۵۸ ۴,۴۵۶.۲۹ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰