صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۷۴.۱۴ ۶۸.۴۸
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۳ ۰.۸۹ ۵۸۵.۰۹ ۲,۴۵۷.۴۵
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵ ۰.۳۸ ۵۲۳.۳۹ ۲۹۸.۴۴
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۶) (۱) (۸۱.۱۶) (۹۷.۴۶)
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۱) ۰.۱۷ (۳۰.۱۹) ۸۷.۳۲
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۷۸ ۰.۲۲ ۱,۶۰۶.۰۹ ۱۱۹.۴۸
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۶) (۱.۳۹) (۹۹.۷۳) (۹۹.۳۹)
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۵) ۰.۰۷ (۴۱.۹۱) ۳۱.۳۳
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۸۷) (۰.۳) (۹۵.۸۳) (۶۶.۶۹)
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۰۵ ۱.۲۱ ۴,۳۴۶ ۷,۸۶۲.۰۱
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۲۱ ۰.۸۳ ۷,۸۳۷.۹۹ ۱,۹۴۶.۶۲
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۱.۳۹) (۰.۷۷) (۹۹.۴) (۹۴.۰۷)