صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۳۲) (۱.۰۸) (۹۹.۲۳) (۹۸.۰۸)
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۳۶ ۲.۰۱ ۵۰۰,۰۴۲.۶۲ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۹۸ ۲.۸۲ ۴,۴۶۴,۳۰۲.۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۵ ۲.۶۷ ۲۸,۵۰۹,۰۳۰.۲۲ ۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۸۹ ۱.۹۳ ۹۱,۹۳۲.۵۳ ۱۰۸,۶۷۱.۶۸
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۱) (۳.۴۵) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۰.۲) ۱.۰۳ (۵۲.۶) ۴,۱۰۳.۵۳
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۳.۲۲ ۲.۹۳ ۱۰,۵۳۶,۱۲۶.۶۹ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۸۳ ۰.۹۷ ۱,۹۴۷.۴۷ ۳,۲۷۰.۴۱
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲.۹۳ ۳.۵۴ ۳,۸۴۰,۶۹۴.۹۷ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱.۳۹ ۰.۶۵ ۱۵,۰۵۹.۵۱ ۹۶۵.۸۷
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۶۱ ۱.۴۱ ۸۳۳.۵۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۹۸) (۴۵.۷) (۹۷.۲۹)