صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۷۶ ۲.۰۳ ۵۷,۲۵۸.۳۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۴۳) (۰.۵۵) (۷۹.۳۶) (۸۶.۸۴)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۱.۷۹ ۱,۱۸۳.۰۱ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۶ ۰.۷۱ ۶,۵۴۹.۵۵ ۱,۲۰۱.۵۶
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۴ ۳۵۰.۶۲ ۱۳۶.۴۱
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۹ ۳.۱ ۱,۵۹۶,۷۶۷.۴ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۰۴ ۱.۴۷ ۱۵۶,۰۵۴.۲۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۳۷ ۱.۲۱ ۲۸۲.۱۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۵) (۲.۶۲) (۹۹.۶) (۹۹.۹۹)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۴۵) (۱.۲۵) (۹۹.۵۱) (۹۹)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ (۰.۱۴) ۱.۱۶ (۳۹.۳۷) ۶,۷۴۳.۷
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۰۶) (۰.۶۸) (۲۱) (۹۱.۶۵)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۱ ۳,۱۹۶.۶۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۲۹ ۱.۰۸ ۱۰,۸۲۱.۳۵ ۴,۹۰۸.۱۸