صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ صورت مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد میاندوره ای دوره ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد میاندوره ای دوره ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صورت مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت مالی صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ خردا ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ صورت مالی حسابرسی شده برای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد صندوق تجارت شاخصی برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورت مالی صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ اصلاحیه صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صودت مالی حسابرسی شده یرای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق تجارت شاخصی کاردان برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورت های مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره عملکرد منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ صورت مالی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۰-۰۸-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ اصلاحیه صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۱-۰۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۳۱-۰۲- ۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ اصلاحیه صورت های مالی دوره ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ صورت های مالی دوره ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۴ دانلود