صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/10 1398/02/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/26 1397/12/26 صورت مالی صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/12/26 1397/12/26 گزارش عملکرد برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/12/09 1397/12/09 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/24 1397/10/24 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای 6 ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/10/24 1397/10/24 صورت مالی حسابرسی شده برای 6 ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش عملکرد صندوق تجارت شاخصی برای دوره شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 صورت مالی صندوق تجارت شاخصی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/31 1397/06/31 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/06/31 1397/06/31 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/06/10 1397/06/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/15 1397/05/15 اصلاحیه صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/26 1397/04/26 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/04/26 1397/04/26 صودت مالی حسابرسی شده یرای سال مالی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش پرتفوی خرداد ماه 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/04/02 1397/04/02 صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/04/02 1397/04/02 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/03/10 1397/03/10 گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1397 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی منتهی به 31 فروردین 1397 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1397/01/09 1397/01/09 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1396/12/23 1396/12/23 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/11/30 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1396/12/23 1396/12/23 صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1396/11/30 صندوق تجارت شاخصی کاردان دانلود
1396/12/10 1396/12/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/23 1396/10/23 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/23 1396/10/23 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق تجارت شاخصی کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/02 1396/10/02 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/02 1396/10/02 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورت های مالی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دانلود
1396/06/29 1396/06/29 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 دانلود
1396/06/25 1396/06/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به 31/02/1396 (اصلاحیه) دانلود
1396/05/22 1396/05/22 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 1396 دانلود
1396/05/22 1396/05/22 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 1396 دانلود
1396/03/30 1396/03/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/30 1396/03/30 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/28 1395/12/28 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 دانلود
1395/12/28 1395/12/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1395 دانلود
1395/09/25 1395/09/25 گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي کاردان منتهي به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/09/25 1395/09/25 صورت هاي مالي 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي کاردان منتهي به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1395/05/31 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1395/03/30 1395/03/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1395/03/30 1395/03/30 صورت مالی برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1394/12/27 1394/12/27 صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1394 دانلود
1394/12/27 1394/12/27 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1394 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 94/08/30 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به 30 آبان 1394 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 گزارش عملکرد دوره منتهی به 30-08-94 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 30-08-94 دانلود
1394/06/29 1394/06/29 اصلاحیه صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/06/28 1394/06/28 گزارش عملکرد دوره منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/04/20 1394/04/20 صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 31-02- 94 دانلود
1394/04/08 1394/04/08 اصلاحیه صورت های مالی دوره 3 ماه و 26 روزه منتهی به 31-02-94 دانلود
1394/03/30 1394/03/30 گزارش عملکرد دوره منتهی به 31-02-94 دانلود
1394/03/30 1394/03/30 صورت های مالی دوره 3 ماه و 26 روزه منتهی به 31-02-94 دانلود