صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/23 1396/10/23 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/23 1396/10/23 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق تجارت شاخصی کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/02 1396/10/02 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/02 1396/10/02 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورت های مالی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان دانلود
1396/06/29 1396/06/29 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 دانلود
1396/06/25 1396/06/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به 31/02/1396 (اصلاحیه) دانلود
1396/05/22 1396/05/22 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 1396 دانلود
1396/05/22 1396/05/22 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 1396 دانلود
1396/03/30 1396/03/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/30 1396/03/30 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/28 1395/12/28 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 دانلود
1395/12/28 1395/12/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1395 دانلود
1395/09/25 1395/09/25 گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي کاردان منتهي به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/09/25 1395/09/25 صورت هاي مالي 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي کاردان منتهي به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1395/05/31 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1395/03/30 1395/03/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1395/03/30 1395/03/30 صورت مالی برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1394/12/27 1394/12/27 صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1394 دانلود
1394/12/27 1394/12/27 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 1394 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 94/08/30 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به 30 آبان 1394 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 گزارش عملکرد دوره منتهی به 30-08-94 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 30-08-94 دانلود
1394/06/29 1394/06/29 اصلاحیه صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/06/28 1394/06/28 گزارش عملکرد دوره منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31-05-94 دانلود
1394/04/20 1394/04/20 صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 31-02- 94 دانلود
1394/04/08 1394/04/08 اصلاحیه صورت های مالی دوره 3 ماه و 26 روزه منتهی به 31-02-94 دانلود
1394/03/30 1394/03/30 گزارش عملکرد دوره منتهی به 31-02-94 دانلود
1394/03/30 1394/03/30 صورت های مالی دوره 3 ماه و 26 روزه منتهی به 31-02-94 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق