بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1398/03/02 1398/03/03 (0.007)% %0
هفته گذشته 1398/02/27 1398/03/03 %1.631 %1.967
ماه گذشته 1398/02/04 1398/03/03 %5.887 %5.59
3 ماه اخیر 1397/12/04 1398/03/03 %32.7 %30.986
6 ماه 1397/09/04 1398/03/03 %25.976 %25.644
یک سال اخیر 1397/03/03 1398/03/03 %120.141 %125.437
تا زمان انتشار 1394/01/17 1398/03/03 %167.011 %206.239
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %8127 %2972
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (6.65)% (6.8)%