صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱.۷۱۷ %۲.۶۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱۴.۸۲۶ %۱۳.۹۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱۶.۰۷۶ %۱۷.۰۲۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۳۲.۳۰۱ %۳۶.۰۲۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۵۶.۷۵۷ %۶۲.۰۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱۳۲.۴۱۴ %۱۴۷.۵۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۳۷۹.۱۲۶ %۴۸۴.۳۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۸۲۵۹۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۵)% (۹۸.۶۲)%