صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱.۰۴۷ %۱.۱۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۳.۰۵۸ %۲.۸۹۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۶.۷۷۲ %۸.۶۶۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۲۴.۹۲۲ %۲۵.۶۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۴۹.۱۶۹ %۵۳.۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱۲۲.۹۴۴ %۱۳۲.۸۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۲۰۷.۲۹ %۲۶۱.۴۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۳۸۳۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۲۴)% (۹۷.۴۶)%