صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۱.۹۳۲ %۱.۵۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۳.۵۲۴ %۴.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۷.۲۸۳ %۸.۹۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۹.۳۹۶ %۱۲.۰۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۳۷.۲۸۴ %۴۴.۲۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۸۹.۱۷۷ %۹۹.۰۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۲۹۲.۶۸۲ %۳۷۴.۰۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۳۸۳۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۲۴)% (۹۷.۴۶)%