صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۰.۳۲)% %۰.۰۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۰.۵۶۱ %۰.۶۷۵
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۱۲.۱۴۴ %۱۰.۴۵۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۲.۹۰۶ (۰.۶۴۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۱.۳۹۳)% (۶.۳۷۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۱۵.۶۹۶ %۵.۷۹۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۱۹۲۶.۲۳۹ %۱۹۰۱.۱۸۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵.۸۸ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۱.۱۲)% (۹.۵۵)%