صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۶۳۷)% (۳.۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۰.۵۷۲ %۰.۲۴۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۱۲.۵۶۷ %۱۰.۳۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۹۵.۴۵۱ %۹۶.۵۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۳۲۵.۶۴۶ %۳۳۵.۶۲۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۶۲۳.۲۶۴ %۶۸۱.۵۷۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۲۱۶۵.۷۷۹ %۲۷۵۰.۴۲۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷۹۸۰ %۶۵۶۲۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۲۶)% (۹۸.۶۲)%