صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۵,۸۲۴,۵۶۱ ۹۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۱۹۰,۹۴۷ ۳.۱۷ % ۱,۹۸۳,۶۸۴ ۳۲.۹۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۵,۹۵۵,۲۱۵ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۱۱۸,۰۱۷ ۱.۹۴ % ۲,۰۲۵,۲۵۷ ۳۳.۳۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۶,۱۶۳,۹۴۰ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۸,۱۳۹ ۰.۹۳ % ۲,۰۸۵,۰۲۶ ۳۳.۴۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۶,۰۰۲,۴۹۶ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۸,۱۲۴ ۰.۹۶ % ۲,۰۲۳,۷۲۶ ۳۳.۳۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۶,۰۰۲,۴۹۶ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۸,۱۱۰ ۰.۹۶ % ۲,۰۲۳,۷۲۶ ۳۳.۳۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۶,۰۰۲,۴۹۶ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۸,۰۹۵ ۰.۹۶ % ۲,۰۲۳,۷۲۶ ۳۳.۳۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۶,۰۰۲,۴۹۶ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۸,۰۸۱ ۰.۹۶ % ۲,۰۲۳,۷۲۶ ۳۳.۳۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۵,۸۵۴,۳۴۸ ۹۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۴,۴۰۵ ۰.۹۲ % ۲,۰۰۵,۸۷۳ ۳۳.۹۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۵,۷۴۱,۰۱۸ ۹۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۸ ۰.۰۵ % ۵۴,۳۸۳ ۰.۹۴ % ۱,۹۶۸,۲۷۴ ۳۳.۹۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۵,۶۵۴,۷۳۵ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۶ % ۵۴,۳۶۰ ۰.۹۵ % ۱,۹۳۱,۱۱۹ ۳۳.۸ %