صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴,۵۵۴,۹۶۵ ۹۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۲۸ ۰.۵۵ % ۴۹,۱۲۴ ۱.۰۶ % ۱,۵۲۵,۴۴۵ ۳۲.۹۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴,۷۵۷,۴۱۸ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۹۵,۸۱۳ ۱.۹۷ % ۱,۵۹۲,۱۹۶ ۳۲.۷۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۴,۷۵۷,۴۱۸ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۹۵,۸۰۲ ۱.۹۷ % ۱,۵۹۲,۱۹۶ ۳۲.۷۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴,۷۵۷,۴۱۸ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۹۵,۷۹۱ ۱.۹۷ % ۱,۵۹۲,۱۹۶ ۳۲.۷۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۴,۷۵۷,۴۱۸ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۹۵,۷۸۰ ۱.۹۷ % ۱,۵۹۲,۱۹۶ ۳۲.۷۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴,۸۷۷,۱۹۱ ۹۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۹۵,۷۶۸ ۱.۹۲ % ۱,۶۴۲,۳۱۷ ۳۲.۹۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴,۹۰۹,۲۷۵ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۸۲,۲۲۳ ۱.۶۵ % ۱,۶۳۸,۵۹۴ ۳۲.۷۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴,۸۹۵,۸۸۲ ۹۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۳ ۰.۱۴ % ۴۸,۸۱۲ ۰.۹۹ % ۱,۶۳۴,۴۴۹ ۳۳.۰۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴,۸۲۴,۶۶۰ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۱ ۰.۳ % ۴۸,۷۹۵ ۱ % ۱,۶۰۰,۶۶۷ ۳۲.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۴,۷۸۸,۱۹۸ ۹۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۷۹ ۰.۵۵ % ۵۵,۷۴۶ ۱.۱۴ % ۱,۶۸۲,۲۲۸ ۳۴.۵۴ %