ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 199,659 90.23 % 0 0 % 2,433 1.1 % 31,864 14.4 % 0 0 %
2 1397/05/22 197,600 90.13 % 0 0 % 3,718 1.7 % 30,577 13.95 % 0 0 %
3 1397/05/21 203,605 91.85 % 0 0 % 4,210 1.9 % 26,527 11.97 % 0 0 %
4 1397/05/20 200,517 91.73 % 0 0 % 4,210 1.93 % 26,524 12.13 % 0 0 %
5 1397/05/19 205,417 91.9 % 0 0 % 1,754 0.78 % 29,021 12.98 % 0 0 %
6 1397/05/18 205,417 91.9 % 0 0 % 1,754 0.78 % 29,019 12.98 % 0 0 %
7 1397/05/17 205,417 91.9 % 0 0 % 1,754 0.78 % 29,017 12.98 % 0 0 %
8 1397/05/16 206,188 91.93 % 0 0 % 1,754 0.78 % 29,014 12.94 % 0 0 %
9 1397/05/15 207,594 92.99 % 0 0 % 1,754 0.79 % 26,553 11.89 % 0 0 %
10 1397/05/14 202,137 92.82 % 0 0 % 1,754 0.81 % 26,549 12.19 % 0 0 %