صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵۸۰,۷۱۳ ۹۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۹ ۰.۲ % ۱۱,۱۰۰ ۱.۸۷ % ۱۶۴,۱۵۱ ۲۷.۶۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۷۰,۸۴۵ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۹ ۰.۲ % ۱۱,۰۹۹ ۱.۹ % ۱۶۱,۶۰۶ ۲۷.۷۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۷۰,۸۴۵ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۹ ۰.۲ % ۱۱,۰۹۹ ۱.۹ % ۱۶۱,۶۰۶ ۲۷.۷۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۷۰,۸۴۵ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۹ ۰.۲ % ۱۱,۰۹۸ ۱.۹ % ۱۶۱,۶۰۶ ۲۷.۷۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۶۳,۲۹۷ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۹ ۰.۲ % ۱۳,۷۶۵ ۲.۳۸ % ۱۶۰,۹۷۳ ۲۷.۸۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۵۵۶,۵۴۵ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۲۱ % ۱۳,۷۶۶ ۲.۴۱ % ۱۵۸,۶۴۲ ۲۷.۷۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۵۳۷,۴۸۰ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۲۲ % ۸,۱۵۲ ۱.۴۹ % ۱۵۲,۰۲۴ ۲۷.۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۵۱۳,۸۵۲ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۲۳ % ۸,۱۵۲ ۱.۵۶ % ۱۴۴,۷۹۹ ۲۷.۶۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵۰۹,۹۵۲ ۹۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۲۳ % ۸,۱۵۲ ۱.۵۷ % ۱۴۳,۹۶۵ ۲۷.۷۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۵۰۹,۹۵۲ ۹۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۲۳ % ۸,۱۵۲ ۱.۵۷ % ۱۴۳,۹۶۵ ۲۷.۷۲ %