ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 218,045 91.53 % 2,331 0.98 % 0 0 % 10,382 4.36 % 7,465 6.2 % 70,051 29.41 %
2 1397/11/29 217,897 91.53 % 2,330 0.98 % 0 0 % 10,331 4.34 % 7,489 6.22 % 69,771 29.31 %
3 1397/11/28 216,880 90.77 % 2,329 0.98 % 0 0 % 12,262 5.13 % 7,472 6.19 % 69,303 29 %
4 1397/11/27 218,575 90.83 % 2,328 0.97 % 0 0 % 12,262 5.1 % 7,473 6.14 % 69,837 29.02 %
5 1397/11/26 217,702 90.79 % 2,327 0.97 % 0 0 % 12,262 5.11 % 7,494 6.17 % 70,134 29.25 %
6 1397/11/25 217,702 90.79 % 2,327 0.97 % 0 0 % 12,262 5.11 % 7,495 6.17 % 70,134 29.25 %
7 1397/11/24 217,702 90.79 % 2,327 0.97 % 0 0 % 12,262 5.11 % 7,496 6.17 % 70,134 29.25 %
8 1397/11/23 217,574 90.01 % 2,324 0.96 % 0 0 % 14,354 5.94 % 7,477 6.12 % 70,398 29.12 %
9 1397/11/22 219,327 90.08 % 2,321 0.95 % 0 0 % 14,354 5.9 % 7,478 6.07 % 70,733 29.05 %
10 1397/11/21 219,327 90.08 % 2,321 0.95 % 0 0 % 14,354 5.9 % 7,479 6.07 % 70,733 29.05 %