صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۶۵۱,۴۸۸ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۹۵ ۱.۹۷ % ۱۶۱,۸۳۶ ۲۴.۳۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۶۶۰,۲۱۷ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۵,۴۱۹ ۰.۸۱ % ۱۶۳,۸۸۹ ۲۴.۵۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۶۶۵,۳۵۸ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۵,۴۲۲ ۰.۸۱ % ۱۶۲,۲۶۲ ۲۴.۱۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۶۴۹,۲۹۶ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۵,۳۹۲ ۰.۸۲ % ۱۵۶,۵۹۶ ۲۳.۸۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶۴۵,۲۴۱ ۹۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۱۸,۳۲۹ ۲.۷۶ % ۱۵۵,۹۲۲ ۲۳.۴۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶۴۵,۲۴۱ ۹۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۱۸,۳۳۲ ۲.۷۶ % ۱۵۵,۹۲۲ ۲۳.۴۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶۴۵,۲۴۱ ۹۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۰.۱۵ % ۱۸,۳۳۵ ۲.۷۶ % ۱۵۵,۹۲۲ ۲۳.۴۶ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶۲۷,۶۵۷ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۰۲ ۰.۶۴ % ۲۱,۹۰۸ ۳.۳۵ % ۱۵۲,۱۷۸ ۲۳.۲۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶۲۷,۶۵۷ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۰۲ ۰.۶۴ % ۲۱,۹۱۱ ۳.۳۵ % ۱۵۲,۱۷۸ ۲۳.۲۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶۵۰,۵۷۶ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۱ ۰.۱۶ % ۸,۳۹۴ ۱.۲۷ % ۱۶۲,۶۵۵ ۲۴.۶۴ %