ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/05 139,792 83.2 % 8,423 5.01 % 14,947 8.9 % 4,320 2.57 % 50,429 30.01 %
2 1397/03/04 138,846 83.1 % 8,443 5.05 % 14,947 8.95 % 4,317 2.58 % 50,301 30.1 %
3 1397/03/03 138,846 83.1 % 8,443 5.05 % 14,947 8.95 % 4,313 2.58 % 50,301 30.1 %
4 1397/03/02 138,846 83.1 % 8,443 5.05 % 14,947 8.95 % 4,310 2.58 % 50,301 30.11 %
5 1397/03/01 138,548 82.85 % 8,399 5.02 % 15,436 9.23 % 4,307 2.58 % 50,357 30.11 %
6 1397/02/31 138,136 82.81 % 8,403 5.04 % 15,436 9.25 % 4,305 2.58 % 50,022 29.99 %
7 1397/02/30 138,420 82.83 % 8,423 5.04 % 15,345 9.18 % 4,391 2.63 % 49,999 29.92 %
8 1397/02/29 138,129 82.8 % 8,429 5.05 % 15,345 9.2 % 4,387 2.63 % 49,812 29.86 %
9 1397/02/28 138,217 82.81 % 8,423 5.05 % 15,342 9.19 % 4,386 2.63 % 49,991 29.95 %
10 1397/02/27 138,217 82.81 % 8,423 5.05 % 15,342 9.19 % 4,382 2.63 % 49,991 29.95 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق