ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/28 308,616 95.46 % 0 0 % 0 0 % 4,908 1.52 % 9,761 5.9 % 0 0 %
2 1397/07/27 301,461 95.38 % 0 0 % 0 0 % 4,908 1.55 % 9,682 5.98 % 0 0 %
3 1397/07/26 301,461 95.38 % 0 0 % 0 0 % 4,908 1.55 % 9,679 5.98 % 0 0 %
4 1397/07/25 301,461 95.38 % 0 0 % 0 0 % 4,908 1.55 % 9,677 5.98 % 0 0 %
5 1397/07/24 295,621 95.3 % 0 0 % 0 0 % 4,675 1.51 % 9,908 6.17 % 0 0 %
6 1397/07/23 294,504 95.28 % 0 0 % 0 0 % 4,675 1.51 % 9,906 6.19 % 0 0 %
7 1397/07/22 285,018 95.21 % 0 0 % 0 0 % 4,675 1.56 % 9,667 6.31 % 0 0 %
8 1397/07/21 281,735 94.99 % 0 0 % 0 0 % 5,192 1.75 % 9,665 6.37 % 0 0 %
9 1397/07/20 292,883 95.17 % 0 0 % 0 0 % 5,192 1.69 % 9,663 6.14 % 0 0 %
10 1397/07/19 292,883 95.17 % 0 0 % 0 0 % 5,192 1.69 % 9,660 6.14 % 0 0 %