ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/19 150,122 90.47 % 0 0 % 8,501 5.12 % 7,102 4.28 % 42,957 25.89 %
2 1396/09/18 149,809 90.45 % 0 0 % 8,501 5.13 % 7,099 4.29 % 43,055 26 %
3 1396/09/17 149,919 90.47 % 0 0 % 7,937 4.79 % 7,641 4.61 % 43,006 25.95 %
4 1396/09/16 149,919 90.47 % 0 0 % 7,937 4.79 % 7,639 4.61 % 43,006 25.95 %
5 1396/09/15 149,919 90.47 % 0 0 % 7,937 4.79 % 7,636 4.61 % 43,006 25.95 %
6 1396/09/14 149,919 90.48 % 0 0 % 7,937 4.79 % 7,633 4.61 % 43,006 25.95 %
7 1396/09/13 149,590 90.41 % 0 0 % 6,164 3.73 % 9,488 5.73 % 42,868 25.91 %
8 1396/09/12 149,537 90.28 % 0 0 % 6,164 3.72 % 9,729 5.87 % 43,032 25.98 %
9 1396/09/11 150,913 90.87 % 0 0 % 5,790 3.49 % 9,169 5.52 % 44,287 26.67 %
10 1396/09/10 152,827 91.94 % 0 0 % 1,628 0.98 % 11,556 6.95 % 46,002 27.68 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق