صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸۱۴,۲۹۲ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۷۷ ۰.۳۸ % ۱۹۰,۵۷۶ ۲۳.۳۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸۰۰,۸۱۱ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۷۹ ۰.۳۸ % ۱۸۶,۹۸۴ ۲۳.۲۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷۸۱,۴۱۹ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۸۱ ۰.۳۹ % ۱۸۳,۲۱۹ ۲۳.۳۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷۸۱,۴۱۹ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۸۳ ۰.۳۹ % ۱۸۳,۲۱۹ ۲۳.۳۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷۸۱,۴۱۹ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۸۵ ۰.۳۹ % ۱۸۳,۲۱۹ ۲۳.۳۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷۵۵,۲۴۰ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۳,۰۸۸ ۰.۴۱ % ۱۷۷,۶۵۰ ۲۳.۴۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷۵۸,۹۲۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲ ۰.۱۴ % ۲,۹۸۰ ۰.۳۹ % ۱۷۹,۰۷۶ ۲۳.۴۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷۵۸,۹۲۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲ ۰.۱۴ % ۲,۹۸۱ ۰.۳۹ % ۱۷۹,۰۷۶ ۲۳.۴۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷۵۸,۹۲۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲ ۰.۱۴ % ۲,۹۸۳ ۰.۳۹ % ۱۷۹,۰۷۶ ۲۳.۴۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۵۸,۹۲۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲ ۰.۱۴ % ۲,۹۸۵ ۰.۳۹ % ۱۷۹,۰۷۶ ۲۳.۴۷ %