ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 166,159 92.58 % 0 0 % 8,094 4.51 % 5,146 2.87 % 46,745 26.05 %
2 1396/11/30 166,159 92.58 % 0 0 % 8,094 4.51 % 5,145 2.87 % 46,745 26.05 %
3 1396/11/29 163,799 92.48 % 0 0 % 7,981 4.51 % 5,255 2.97 % 46,644 26.34 %
4 1396/11/28 163,958 92.48 % 0 0 % 3,861 2.18 % 9,398 5.3 % 47,143 26.59 %
5 1396/11/27 164,668 92.51 % 0 0 % 2,329 1.31 % 10,931 6.14 % 47,535 26.7 %
6 1396/11/26 164,668 92.51 % 0 0 % 2,329 1.31 % 10,931 6.14 % 47,535 26.7 %
7 1396/11/25 164,668 92.5 % 0 0 % 2,329 1.31 % 10,932 6.14 % 47,535 26.7 %
8 1396/11/24 168,239 92.36 % 6,254 3.43 % 2,329 1.28 % 5,246 2.88 % 47,387 26.02 %
9 1396/11/23 163,972 92.3 % 6,255 3.52 % 957 0.54 % 6,389 3.6 % 47,442 26.7 %
10 1396/11/22 163,063 89.88 % 6,259 3.45 % 7,039 3.88 % 4,987 2.75 % 47,270 26.05 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق