ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/20 242,038 85.29 % 1,717 0.61 % 0 0 % 32,055 11.3 % 7,958 5.43 % 0 0 %
2 1397/09/19 241,551 84.29 % 1,717 0.6 % 0 0 % 35,353 12.34 % 7,949 5.37 % 0 0 %
3 1397/09/18 241,399 84.02 % 1,715 0.6 % 0 0 % 36,269 12.62 % 7,939 5.35 % 0 0 %
4 1397/09/17 238,533 83.86 % 1,713 0.6 % 0 0 % 33,071 11.63 % 11,131 6.53 % 0 0 %
5 1397/09/16 237,128 83.78 % 1,715 0.61 % 0 0 % 34,786 12.29 % 9,406 5.95 % 0 0 %
6 1397/09/15 237,128 83.78 % 1,715 0.61 % 0 0 % 34,786 12.29 % 9,397 5.95 % 0 0 %
7 1397/09/14 237,128 83.79 % 1,715 0.61 % 0 0 % 34,786 12.29 % 9,387 5.95 % 0 0 %
8 1397/09/13 238,108 84.8 % 0 0 % 0 0 % 34,786 12.39 % 7,891 5.46 % 0 0 %
9 1397/09/12 240,031 84.91 % 0 0 % 0 0 % 34,786 12.31 % 7,881 5.42 % 0 0 %
10 1397/09/11 236,359 84.71 % 0 0 % 0 0 % 30,260 10.85 % 12,398 7.11 % 0 0 %