صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲,۶۵۴,۱۹۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۰۱ % ۳,۴۸۲ ۰.۱۳ % ۱,۰۴۷,۵۸۳ ۳۹.۴۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲,۶۷۵,۴۶۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۰۱ % ۳,۴۸۳ ۰.۱۳ % ۱,۰۴۲,۲۸۱ ۳۸.۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲,۵۹۸,۱۷۸ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۳ ۰.۰۱ % ۳,۵۳۴ ۰.۱۴ % ۱,۰۶۲,۶۴۰ ۴۰.۸۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲,۴۹۸,۳۷۴ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۴,۴۴۲ ۰.۱۸ % ۱,۰۲۸,۰۵۱ ۴۱.۰۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲,۴۹۸,۳۷۴ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۴,۴۴۳ ۰.۱۸ % ۱,۰۲۸,۰۵۱ ۴۱.۰۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲,۴۹۸,۳۷۴ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۴,۴۴۴ ۰.۱۸ % ۱,۰۲۸,۰۵۱ ۴۱.۰۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲,۴۱۰,۰۷۱ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۴,۴۴۵ ۰.۱۸ % ۹۸۶,۵۶۵ ۴۰.۸۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲,۵۲۷,۲۱۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۳,۵۳۹ ۰.۱۴ % ۱,۰۵۱,۴۰۲ ۴۱.۵۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲,۵۲۷,۲۱۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۳,۵۴۰ ۰.۱۴ % ۱,۰۵۱,۴۰۲ ۴۱.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲,۵۲۷,۲۱۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۰۱ % ۳,۵۴۲ ۰.۱۴ % ۱,۰۵۱,۴۰۲ ۴۱.۵۴ %