ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/03 292,344 88.33 % 32,001 9.67 % 0 0 % 895 0.27 % 5,712 3.3 % 92,013 27.8 %
2 1398/03/02 292,344 88.33 % 32,001 9.67 % 0 0 % 895 0.27 % 5,713 3.31 % 92,013 27.8 %
3 1398/03/01 292,344 88.33 % 32,001 9.67 % 0 0 % 895 0.27 % 5,713 3.31 % 92,013 27.8 %
4 1398/02/31 291,581 88.31 % 31,981 9.69 % 0 0 % 895 0.27 % 5,714 3.31 % 91,933 27.84 %
5 1398/02/30 285,185 88.05 % 31,959 9.87 % 0 0 % 893 0.28 % 5,837 3.42 % 87,333 26.96 %
6 1398/02/29 286,689 88.11 % 31,958 9.82 % 0 0 % 803 0.25 % 5,929 3.46 % 88,189 27.1 %
7 1398/02/28 285,299 88.06 % 31,964 9.87 % 0 0 % 751 0.23 % 5,984 3.49 % 87,282 26.94 %
8 1398/02/27 283,482 87.98 % 32,175 9.99 % 0 0 % 751 0.23 % 5,811 3.45 % 86,725 26.91 %
9 1398/02/26 283,482 87.98 % 32,175 9.99 % 0 0 % 751 0.23 % 5,812 3.45 % 86,725 26.91 %
10 1398/02/25 283,482 87.98 % 32,175 9.99 % 0 0 % 557 0.17 % 6,006 3.57 % 86,725 26.91 %