صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۵۱,۱۵۰ ۹۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۳ ۰.۵۸ % ۱۷,۳۱۷ ۶.۹۸ % ۱۳۸,۴۸۵ ۲۹.۳۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۶۴,۹۰۶ ۹۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۶ % ۱۷,۷۹۹ ۶.۹۹ % ۱۴۱,۵۳۱ ۲۹.۱۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۶۹,۸۸۷ ۹۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۵ % ۱۷,۷۹۷ ۶.۹۲ % ۱۴۰,۲۲۰ ۲۸.۶۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۶۶,۴۱۸ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۶ % ۱۷,۸۳۲ ۶.۹۷ % ۱۳۹,۵۳۶ ۲۸.۶۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۵۸,۲۹۳ ۹۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۶ % ۱۷,۸۳۱ ۷.۰۹ % ۱۳۵,۶۴۰ ۲۸.۳۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۵۸,۲۹۳ ۹۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۶ % ۱۷,۸۲۹ ۷.۰۹ % ۱۳۵,۶۴۰ ۲۸.۳۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۵۸,۲۹۳ ۹۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۶ % ۱۷,۸۲۷ ۷.۰۹ % ۱۳۵,۶۴۰ ۲۸.۳۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۵۲,۴۷۹ ۹۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۷ % ۲۲,۱۶۲ ۸.۰۲ % ۱۳۴,۸۵۵ ۲۸.۲۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۶۴,۹۷۹ ۹۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۵ % ۲۲,۱۶۱ ۷.۸۲ % ۱۳۷,۳۳۴ ۲۸.۰۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۷۱,۶۷۱ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۸ ۰.۴۵ % ۱۷,۸۲۱ ۶.۹ % ۱۳۷,۶۴۴ ۲۷.۹۹ %