ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 147,814 89.02 230,720 89.87 219,306 90.01 218,045 91.52
اوراق 1,314 0.79 1,875 0.73 2,313 0.94 2,331 0.97
وجه نقد 6,689 4.02 15,618 6.08 13,475 5.53 10,382 4.35
سایر دارایی ها 9,934 5.98 15,760 6.13 15,832 6.49 14,774 6.2
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 46,088 27.75 84,270 32.82 72,030 29.56 70,051 29.4
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد