ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 138,868 88.91 235,405 91.99 288,626 94.09 308,616 95.46
اوراق 1,306 0.83 656 0.25 0 0 0 0
وجه نقد 5,679 3.63 5,671 2.21 7,068 2.3 4,908 1.51
سایر دارایی ها 9,286 5.94 23,741 9.27 20,603 6.71 19,078 5.9
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,750 24.17 8,551 3.34 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد