صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۹۸,۴۹۴ ۹۱.۳۵ ۵۳۵,۰۱۳ ۹۷.۰۴ ۶۱۳,۶۷۱ ۹۷.۸۵ ۶۵۱,۴۸۸ ۹۷.۸۸
اوراق ۱,۴۵۸ ۰.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۴۲۸ ۲.۹۶ ۶,۸۹۵ ۱.۲۵ ۲,۰۲۸ ۰.۳۲ ۱,۰۰۳ ۰.۱۵
سایر دارایی ها ۹,۸۰۲ ۴.۵۱ ۹,۴۴۵ ۱.۷۱ ۱۱,۴۷۱ ۱.۸۳ ۱۳,۰۹۵ ۱.۹۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰,۷۱۳ ۲۷.۹۴ ۱۴۷,۲۵۹ ۲۶.۷۱ ۱۵۸,۴۰۰ ۲۵.۲۶ ۱۶۱,۸۳۶ ۲۴.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد