صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۹۱,۱۳۵ ۹۱.۰۱ ۴۷۰,۱۳۹ ۹۵.۲۷ ۵۳۱,۳۴۰ ۹۸.۰۳ ۵۸۰,۷۱۳ ۹۷.۹۳
اوراق ۱,۴۸۴ ۰.۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۵۰۶ ۳.۱ ۱۱,۳۶۶ ۲.۳ ۱,۶۰۲ ۰.۳ ۱,۱۸۹ ۰.۲
سایر دارایی ها ۹,۷۷۳ ۴.۶۵ ۱۱,۹۵۹ ۲.۴۲ ۹,۰۶۰ ۱.۶۷ ۱۱,۱۰۰ ۱.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۸,۹۸۲ ۲۸.۰۸ ۱۳۶,۶۸۵ ۲۷.۷ ۱۴۹,۹۸۶ ۲۷.۶۷ ۱۶۴,۱۵۱ ۲۷.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد