ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 143,712 88.83 271,306 90.4 252,354 86.62 242,038 85.29
اوراق 1,264 0.78 131 0.04 387 0.13 1,717 0.6
وجه نقد 6,475 4 17,757 5.91 29,685 10.19 32,055 11.29
سایر دارایی ها 9,638 5.95 19,822 6.6 16,399 5.62 15,403 5.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 36,293 22.43 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد