صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۳۰,۷۶۹ ۳۱.۲۵ ۱,۷۳۲,۹۶۳ ۳۵.۲۲ ۱,۹۶۴,۰۷۳ ۳۸.۴۳ ۲,۰۳۶,۴۹۶ ۴۰.۱۱
سایر سهام ۱,۰۷۷,۴۸۸ ۶۳.۴۳ ۲,۸۵۲,۰۵۸ ۵۷.۹۶ ۲,۹۳۸,۱۷۳ ۵۷.۴۹ ۲,۹۱۲,۷۷۹ ۵۷.۳۸
اوراق مشارکت ۹۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۴,۳۸۹ ۲.۶۱ ۱۷۲,۷۶۵ ۳.۵۱ ۹۱,۷۰۳ ۱.۷۹ ۴۷,۱۱۷ ۰.۹۳
سایر دارایی‌ها ۴۴,۴۳۲ ۲.۶۲ ۱۶۲,۹۰۸ ۳.۳۱ ۱۱۶,۶۰۵ ۲.۲۸ ۸۰,۴۴۰ ۱.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد