صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۱,۵۹۴ ۸۹.۸۳ ۳۲۱,۲۴۴ ۹۳.۲۱ ۳۴۸,۶۵۱ ۹۴.۵۴ ۳۷۱,۹۷۲ ۹۶.۳۴
اوراق ۱,۶۶۲ ۰.۹۲ ۷,۵۷۹ ۲.۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۴۵۵ ۳.۵۸ ۴,۴۸۳ ۱.۳ ۶,۴۲۲ ۱.۷۴ ۵۸۷ ۰.۱۵
سایر دارایی ها ۱۰,۵۳۱ ۵.۸۵ ۱۸,۲۶۲ ۵.۲۹ ۲۲,۶۰۵ ۶.۱۲ ۲۵,۴۹۶ ۶.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰,۶۶۵ ۲۸.۱۶ ۱۰۱,۹۲۶ ۲۹.۵۷ ۱۱۳,۱۲۰ ۳۰.۶۷ ۱۱۵,۸۵۷ ۳۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد