صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱۰,۷۸۸ ۹۱.۹۳ ۶۶۰,۷۱۷ ۹۸.۵۹ ۷۷۳,۷۶۶ ۹۹.۴۵ ۸۱۴,۲۹۲ ۹۹.۶۲
اوراق ۱,۴۲۶ ۰.۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۳۱۴ ۲.۷۵ ۱,۵۵۸ ۰.۲۳ ۸۱۱ ۰.۱ ۲ ۰
سایر دارایی ها ۹,۶۸۲ ۴.۲۲ ۷,۸۶۵ ۱.۱۷ ۳,۵۰۰ ۰.۴۵ ۳,۰۷۷ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۳,۲۶۷ ۲۷.۵۹ ۱۶۵,۱۸۳ ۲۴.۶۵ ۱۸۰,۱۸۷ ۲۳.۱۶ ۱۹۰,۵۷۶ ۲۳.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد