ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 130,916 88.75 148,709 86.81 145,733 83.45 163,261 85.08
اوراق 1,178 0.79 5,102 2.97 8,478 4.85 8,503 4.43
وجه نقد 5,420 3.67 12,649 7.38 14,034 8.03 12,713 6.62
سایر دارایی ها 8,124 5.5 4,303 2.51 5,840 3.34 6,869 3.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 39,681 26.9 51,481 30.05 52,387 29.99 58,235 30.34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق