صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۳,۱۶۸ ۹۰.۵۶ ۴۳۴,۴۸۹ ۹۳.۵۱ ۴۲۲,۱۵۷ ۹۱.۷۴ ۴۸۴,۳۵۱ ۹۸.۱
اوراق ۱,۵۲۰ ۰.۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۶۲۲ ۳.۲۷ ۱۲,۴۴۳ ۲.۶۸ ۲۷,۸۰۱ ۶.۰۴ ۱,۳۴۹ ۰.۲۷
سایر دارایی ها ۱۲,۶۱۸ ۶.۲۴ ۳۱,۳۱۰ ۶.۷۴ ۱۸,۲۷۶ ۳.۹۷ ۱۵,۲۹۹ ۳.۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۶,۸۵۵ ۲۸.۱۱ ۱۲۹,۴۵۸ ۲۷.۸۶ ۱۲۵,۱۸۴ ۲۷.۲ ۱۳۷,۵۳۲ ۲۷.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد