ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 130,207 89.01 157,675 89.73 156,904 90.98 153,272 91.48
اوراق 825 0.56 1,440 0.81 0 0 0 0
وجه نقد 5,028 3.43 11,731 6.67 12,166 7.05 11,367 6.78
سایر دارایی ها 8,284 5.66 4,506 2.56 2,872 1.66 2,368 1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 39,079 26.71 49,233 28.01 52,265 30.3 50,756 30.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi