ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 127,717 88.96 147,459 87.29 145,808 81.41 144,988 80.75
اوراق 754 0.52 2,772 1.64 3,591 2 6,207 3.45
وجه نقد 4,380 3.05 9,430 5.58 20,541 11.46 22,947 12.78
سایر دارایی ها 8,629 6.01 9,113 5.39 9,079 5.06 5,311 2.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,155 26.57 43,794 25.92 43,839 24.47 45,580 25.38
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق