صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶۷,۰۵۸ ۹۵.۴ ۵,۰۹۴,۰۸۵ ۹۷.۳۶ ۴,۸۶۰,۳۶۴ ۹۷.۶۸ ۴,۵۵۴,۹۶۵ ۹۸.۳۹
اوراق ۱,۲۸۳ ۰.۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۳۷۸ ۱.۷۵ ۳۵,۱۶۰ ۰.۶۷ ۲۰,۷۹۷ ۰.۴۲ ۲۵,۵۲۸ ۰.۵۵
سایر دارایی ها ۱۴,۷۰۸ ۲.۴۷ ۱۰۲,۷۴۷ ۱.۹۶ ۹۴,۷۲۰ ۱.۹ ۴۹,۱۲۴ ۱.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹۴,۹۶۹ ۳۲.۸ ۱,۸۱۰,۱۹۹ ۳۴.۶ ۱,۷۶۹,۳۷۲ ۳۵.۵۶ ۱,۵۲۵,۴۴۵ ۳۲.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد