صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۵,۱۲۲ ۹۰.۳۷ ۴۰۳,۱۶۴ ۹۴.۲۲ ۴۴۵,۷۴۰ ۹۴.۳۶ ۴۵۱,۱۵۰ ۹۵.۷۴
اوراق ۱,۵۶۸ ۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۲۴۷ ۳.۲۲ ۲,۷۹۳ ۰.۶۵ ۴,۵۶۳ ۰.۹۶ ۲,۷۴۳ ۰.۵۸
سایر دارایی ها ۱۲,۱۷۶ ۶.۲۸ ۴۰,۱۰۰ ۹.۳۷ ۳۸,۸۹۲ ۸.۲۳ ۳۲,۸۸۹ ۶.۹۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۵۰۴ ۲۸.۱۲ ۱۱۹,۰۶۷ ۲۷.۸۲ ۱۳۱,۶۸۸ ۲۷.۸۷ ۱۳۸,۴۸۵ ۲۹.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد