صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶۵,۵۹۸ ۹۳.۰۹ ۱,۵۱۳,۲۶۲ ۹۷.۴۶ ۲,۵۸۱,۹۰۰ ۹۸.۶۲ ۲,۶۵۴,۱۹۹ ۹۹.۸۵
اوراق ۱,۳۷۸ ۰.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۳۳۴ ۲.۵۷ ۲۵,۷۸۳ ۱.۶۶ ۵,۲۱۷ ۰.۲ ۳۹۳ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۹,۹۶۰ ۳.۴۹ ۱۳,۶۲۰ ۰.۸۸ ۳۰,۹۷۳ ۱.۱۸ ۳,۴۸۲ ۰.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۳,۷۹۰ ۲۹.۳۷ ۵۲۳,۱۹۶ ۳۳.۷ ۱,۰۶۶,۲۲۰ ۴۰.۷۳ ۱,۰۴۷,۵۸۳ ۳۹.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد