صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱۵,۴۵۹ ۹۴.۷۷ ۳,۹۸۷,۳۸۲ ۹۷.۹ ۵,۴۰۳,۰۸۰ ۹۶.۳۵ ۵,۸۲۴,۵۶۱ ۹۶.۷۸
اوراق ۱,۳۲۸ ۰.۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹,۴۴۷ ۲.۱۶ ۵۱,۲۰۹ ۱.۲۶ ۱۴۳,۸۴۹ ۲.۵۷ ۲,۹۶۸ ۰.۰۵
سایر دارایی ها ۱۱,۱۵۹ ۲.۵۵ ۳۴,۳۷۱ ۰.۸۴ ۶۰,۷۳۹ ۱.۰۸ ۱۹۰,۹۴۷ ۳.۱۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۰,۱۵۸ ۳۱.۹۷ ۱,۵۱۰,۰۹۷ ۳۷.۰۸ ۱,۸۸۸,۸۲۸ ۳۳.۶۸ ۱,۹۸۳,۶۸۴ ۳۲.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد