صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۳۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۶۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۰۵,۲۴۱,۷۵۸,۳۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۹,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۸,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۸,۱۰۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۵:۱۴:۴۳
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۰۷,۳۴۶ ۲۰۵,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۰۰۵,۲۴۱,۷۵۸,۳۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۰۳,۷۳۸ ۲۰۲,۳۲۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۹۱۸,۱۵۹,۸۸۳,۱۲۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۰۸,۱۱۴ ۲۰۶,۷۱۰ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۰۲۴,۷۶۵,۳۰۲,۳۰۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۱۷,۲۱۹ ۲۱۵,۷۴۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۲۴۴,۴۶۱,۴۵۲,۵۳۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۱۴,۹۹۴ ۲۱۳,۵۲۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۱۹۰,۳۷۱,۲۷۹,۴۴۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۱۵,۰۱۱ ۲۱۳,۵۳۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۱۹۰,۷۸۴,۳۲۷,۷۷۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۱۵,۰۲۸ ۲۱۳,۵۵۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۱۹۱,۱۹۷,۴۰۴,۶۲۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۱۰,۳۷۰ ۲۰۸,۹۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۵,۰۷۸,۶۳۳,۳۸۱,۱۶۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۰۱,۶۷۴ ۲۰۰,۲۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۶۸,۷۰۹,۶۴۰,۷۸۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۹۵,۲۹۲ ۱۹۳,۹۶۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۱۴,۸۷۳,۸۴۴,۹۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۹۵,۰۱۰ ۱۹۳,۶۷۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۰۷,۸۹۰,۴۴۱,۳۵۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۹۵,۲۶۳ ۱۹۳,۹۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۱۴,۰۱۹,۱۸۶,۷۸۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۹۵,۲۷۹ ۱۹۳,۹۴۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۱۴,۳۹۸,۰۸۸,۳۷۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۹۵,۲۹۴ ۱۹۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۱۴,۷۷۷,۰۱۸,۶۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۹۱,۱۰۶ ۱۸۹,۷۹۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۳,۶۷۹,۵۴۴,۶۹۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۹۷,۲۲۲ ۱۹۵,۸۸۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۶۱,۶۵۷,۶۹۰,۸۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۰۱,۶۷۸ ۲۰۰,۲۹۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۶۸,۹۰۵,۴۱۲,۲۱۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۰۵,۲۱۰ ۲۰۳,۸۰۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۹۵۴,۱۷۴,۹۰۰,۴۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۰۱,۰۶۷ ۱۹۹,۶۹۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۵۴,۲۲۱,۷۱۶,۸۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۰۱,۰۸۳ ۱۹۹,۷۰۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۵۴,۶۰۲,۱۶۲,۳۸۰