صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۰۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۹۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۷۳,۲۶۲,۹۸۳,۱۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۵,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۵:۰۶:۴۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۶۰,۶۳۷ ۱۵۹,۶۴۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۳,۲۶۲,۹۸۳,۱۰۴
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۶۰,۶۴۰ ۱۵۹,۶۵۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۳,۳۳۵,۰۷۶,۴۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۶۰,۶۴۴ ۱۵۹,۶۵۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۳,۴۰۷,۴۰۵,۳۰۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۵۶,۸۹۶ ۱۵۵,۹۳۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۸,۳۳۵ ۳,۵۸۷,۷۷۹,۴۲۰,۶۷۵
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۵۳,۴۰۷ ۱۵۲,۴۵۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۸,۳۳۵ ۳,۵۰۷,۷۲۱,۱۵۰,۹۰۶
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۵۸,۱۳۸ ۱۵۷,۲۰۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۸۲۱,۳۵۶,۱۵۳,۱۵۰
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۵۸,۱۴۱ ۱۵۷,۲۰۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۸۲۱,۴۴۰,۵۴۱,۷۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۶۳,۷۹۹ ۱۶۲,۸۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۹۵۸,۰۱۷,۳۰۱,۵۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۶۳,۸۰۴ ۱۶۲,۸۳۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۹۵۸,۱۵۹,۱۷۷,۱۷۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶۳,۸۱۰ ۱۶۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۹۵۸,۳۰۱,۲۸۴,۲۷۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۶۸,۶۵۵ ۱۶۷,۵۹۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۰۷۳,۸۸۸,۳۱۵,۱۸۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۷۳,۸۰۲ ۱۷۲,۶۸۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۹۷,۵۹۵,۲۰۳,۹۵۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۷۶,۸۵۷ ۱۷۵,۷۱۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۷۱,۴۱۲,۱۸۵,۹۰۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۷۴,۲۲۸ ۱۷۳,۱۱۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۰۸,۱۰۵,۵۰۱,۰۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۷۷,۷۸۰ ۱۷۶,۶۶۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۹۴,۴۰۹,۶۴۸,۲۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۷۷,۷۸۶ ۱۷۶,۶۶۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۹۴,۵۳۲,۳۰۸,۷۹۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۷۷,۷۹۱ ۱۷۶,۶۷۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۹۴,۶۵۵,۲۰۹,۲۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۸۰,۷۳۱ ۱۷۹,۵۹۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۳۶۵,۶۸۶,۲۷۷,۹۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۸۵,۰۴۲ ۱۸۳,۸۷۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۴۶۹,۷۷۰,۴۶۵,۸۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۸۵,۰۸۰ ۱۸۳,۹۱۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۴۷۰,۶۷۰,۴۳۷,۵۲۵