اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 164,685,181,198
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,927
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,758
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,758
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/19 12,927 12,758 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,685,181,198
  2 1396/09/18 12,903 12,735 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,383,149,636
  3 1396/09/17 12,913 12,744 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,503,565,841
  4 1396/09/16 12,914 12,745 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,514,051,689
  5 1396/09/15 12,914 12,746 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,524,541,667
  6 1396/09/14 12,915 12,746 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,534,987,184
  7 1396/09/13 12,897 12,728 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,301,273,594
  8 1396/09/12 12,893 12,725 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,259,110,439
  9 1396/09/11 12,959 12,789 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,088,537,983
  10 1396/09/10 12,973 12,801 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,239,889,557
  11 1396/09/09 12,974 12,802 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,251,987,665
  12 1396/09/08 12,975 12,803 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,264,222,153
  13 1396/09/07 13,008 12,836 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,687,863,570
  14 1396/09/06 12,934 12,764 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,756,104,616
  15 1396/09/05 12,935 12,765 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,768,512,349
  16 1396/09/04 12,894 12,719 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,178,857,283
  17 1396/09/03 12,767 12,594 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,561,347,649
  18 1396/09/02 12,768 12,594 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,571,547,444
  19 1396/09/01 12,769 12,595 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,581,856,489
  20 1396/08/30 12,644 12,471 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 160,982,408,704
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق