اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 297,928,323,273
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,297
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,080
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,080
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 23,297 23,080 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 297,928,323,273
  2 1397/08/25 23,867 23,645 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,216,075,142
  3 1397/08/24 23,869 23,646 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,232,905,006
  4 1397/08/23 23,870 23,647 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,249,745,310
  5 1397/08/22 24,059 23,834 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 307,661,866,528
  6 1397/08/21 24,221 23,996 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 309,750,548,080
  7 1397/08/20 24,004 23,784 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 307,008,612,526
  8 1397/08/19 24,349 24,125 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 311,411,640,630
  9 1397/08/18 24,546 24,320 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,927,367,475
  10 1397/08/17 24,547 24,321 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,943,798,618
  11 1397/08/16 24,549 24,322 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,960,188,990
  12 1397/08/15 24,550 24,324 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,976,539,436
  13 1397/08/14 24,539 24,314 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,857,719,136
  14 1397/08/13 24,307 24,085 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 310,891,028,219
  15 1397/08/12 24,356 24,127 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 311,437,012,853
  16 1397/08/11 24,532 24,301 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,685,682,132
  17 1397/08/10 24,534 24,302 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,703,862,152
  18 1397/08/09 24,535 24,304 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 313,722,047,870
  19 1397/08/08 24,472 24,241 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 312,914,716,102
  20 1397/08/07 24,473 24,243 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 312,932,844,853