صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۳,۳۹۶,۹۹۳,۲۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۰۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۵۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۵۲۸
تاریخ انتشار
1398/08/28
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳۹,۰۳۶ ۳۸,۵۲۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۳,۳۹۶,۹۹۳,۲۱۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳۸,۹۳۱ ۳۸,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۰۱,۴۵۵,۱۶۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳۸,۷۸۷ ۳۸,۲۸۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۰,۵۶۸,۲۸۰,۴۴۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳۹,۱۱۴ ۳۸,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۲۷۸,۲۲۵,۴۲۹
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۹,۳۶۵ ۳۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۷,۰۷۵,۷۹۵,۵۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۹,۳۶۸ ۳۸,۸۵۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۷,۱۱۱,۵۵۸,۴۰۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۹,۳۷۱ ۳۸,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۷,۱۴۷,۳۲۳,۹۱۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۹,۳۱۱ ۳۸,۷۹۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۶,۴۷۰,۸۷۹,۷۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۹,۱۰۴ ۳۸,۵۹۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۱۱۳,۳۵۷,۵۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۸,۹۰۸ ۳۸,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۸۹۶,۳۶۱,۷۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۹,۰۸۹ ۳۸,۵۷۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۳,۹۲۷,۶۸۷,۸۴۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۹,۱۲۸ ۳۸,۶۱۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۳۵۹,۸۷۱,۴۵۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۹,۱۳۱ ۳۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۳۹۵,۹۲۹,۱۴۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۹,۱۳۴ ۳۸,۶۱۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۴۳۱,۹۸۹,۴۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۹,۱۳۷ ۳۸,۶۲۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۴۶۸,۰۵۲,۴۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۸,۸۴۲ ۳۸,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۰۲۴,۴۳۱,۱۶۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۹,۴۸۱ ۳۸,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۸,۲۱۶,۶۱۶,۰۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۹,۵۶۲ ۳۹,۰۰۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۸,۸۸۰,۷۲۲,۳۲۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳۹,۹۰۸ ۳۹,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۲,۸۰۳,۸۴۱,۴۴۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳۹,۹۱۲ ۳۹,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۶۱