صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۷۵,۶۹۵,۴۶۸,۷۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۸,۷۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸,۷۱۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۲:۵۹:۴۵
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۶۸,۴۳۱ ۶۷,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۷۵,۶۹۵,۴۶۸,۷۱۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۶۷,۲۵۰ ۶۶,۲۳۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۶۲,۳۰۳,۲۶۶,۲۴۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۶۵,۵۴۸ ۶۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۴۲,۹۹۷,۴۱۶,۹۵۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶۵,۵۵۵ ۶۴,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۴۳,۰۸۴,۴۲۷,۹۱۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۶۵,۵۶۳ ۶۴,۵۷۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۴۳,۱۷۱,۴۳۸,۹۳۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۶۳,۲۶۳ ۶۲,۳۰۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۱۷,۰۷۷,۸۶۲,۰۳۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۶۳,۵۹۴ ۶۲,۶۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۰,۸۴۳,۰۸۰,۳۶۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۶۳,۶۰۲ ۶۲,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۰,۹۲۷,۹۲۵,۰۴۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۶۳,۶۰۹ ۶۲,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۱,۰۱۲,۷۶۹,۷۸۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۶۳,۶۱۷ ۶۲,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۱,۰۹۷,۶۱۴,۵۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶۳,۶۲۴ ۶۲,۶۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۱,۱۸۲,۴۶۰,۸۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶۳,۶۳۱ ۶۲,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۱,۲۶۲,۴۷۶,۳۴۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۶۲,۰۰۱ ۶۱,۰۶۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۰۲,۷۷۸,۶۰۵,۷۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۶۲,۴۲۵ ۶۱,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۰۷,۵۹۰,۳۲۹,۹۷۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۶۱,۱۷۸ ۶۰,۲۵۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۹۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۶۰,۹۹۱ ۶۰,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۹۱,۳۲۰,۱۱۳,۶۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۶۳,۸۸۹ ۶۲,۹۱۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۴,۰۸۲,۰۳۰,۶۸۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۶۳,۸۹۷ ۶۲,۹۲۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۴,۱۷۴,۳۸۶,۷۰۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۶۳,۹۰۵ ۶۲,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۴,۲۶۶,۷۴۲,۷۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۶۳,۵۳۴ ۶۲,۵۷۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۷۲۰,۱۰۶,۷۴۰,۶۲۴