اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 166,071,511,547
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,024
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,865
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,865
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 13,024 12,865 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 166,071,511,547
  2 1397/03/04 12,952 12,794 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,155,012,540
  3 1397/03/03 12,952 12,795 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,163,990,386
  4 1397/03/02 12,953 12,796 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 165,172,971,581
  5 1397/03/01 12,927 12,770 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,839,221,348
  6 1397/02/31 12,896 12,739 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,442,007,716
  7 1397/02/30 12,920 12,763 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,753,682,396
  8 1397/02/29 12,898 12,742 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,476,279,117
  9 1397/02/28 12,905 12,749 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,566,878,947
  10 1397/02/27 12,906 12,750 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,575,024,680
  11 1397/02/26 12,907 12,750 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,583,174,884
  12 1397/02/25 12,903 12,747 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,541,142,804
  13 1397/02/24 12,935 12,777 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 164,928,431,411
  14 1397/02/23 12,840 12,684 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 163,723,395,613
  15 1397/02/22 12,765 12,610 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,768,423,587
  16 1397/02/21 12,760 12,604 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,701,583,177
  17 1397/02/20 12,761 12,605 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,710,197,520
  18 1397/02/19 12,761 12,606 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,718,815,392
  19 1397/02/18 12,783 12,627 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,997,105,556
  20 1397/02/17 12,770 12,615 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 162,838,581,827
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق