صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۱,۶۶۶,۰۰۰,۱۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱,۷۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۹۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۹۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۲:۵۹:۰۶
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵۱,۲۷۶ ۵۰,۵۴۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۸۱,۶۶۶,۰۰۰,۱۷۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۰,۴۱۱ ۴۹,۶۹۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۷۱,۸۴۸,۰۹۴,۱۰۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۰,۴۱۵ ۴۹,۶۹۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۷۱,۸۹۸,۴۷۵,۳۶۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۰,۴۱۹ ۴۹,۶۹۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۷۱,۹۴۸,۸۶۱,۱۵۱
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴۹,۴۹۹ ۴۸,۷۸۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۶۱,۴۶۶,۹۱۱,۱۰۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۸,۹۰۹ ۴۸,۲۰۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۵۴,۷۶۹,۰۴۵,۷۶۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۶,۷۴۴ ۴۶,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۰,۱۴۰,۳۷۱,۶۰۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۴,۶۶۶ ۴۴,۰۱۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۰۶,۵۶۱,۲۹۶,۵۹۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۴,۳۲۶ ۴۳,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۰۲,۷۱۰,۵۳۰,۹۵۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۴,۳۳۰ ۴۳,۶۸۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۰۲,۷۵۹,۴۷۷,۳۷۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۴,۳۳۵ ۴۳,۶۹۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۰۲,۸۰۸,۴۲۷,۴۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴۳,۷۶۵ ۴۳,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۹۶,۳۴۸,۴۶۶,۵۹۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۵,۵۸۴ ۴۴,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۱۶,۹۷۶,۹۳۸,۴۶۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۵,۵۸۸ ۴۴,۹۲۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۱۷,۰۲۷,۰۶۴,۳۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴۵,۵۰۸ ۴۴,۸۴۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۱۶,۱۱۵,۸۴۷,۷۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴۷,۵۷۶ ۴۶,۸۸۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۹,۵۷۹,۷۹۴,۵۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴۷,۵۸۰ ۴۶,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۹,۶۳۱,۸۶۱,۸۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴۷,۵۸۵ ۴۶,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۹,۶۸۳,۹۳۳,۴۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴۷,۱۵۲ ۴۶,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۴,۷۷۵,۱۹۲,۲۰۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۴۶,۸۱۰ ۴۶,۱۳۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۳۰,۸۹۴,۲۲۳,۱۲۲