اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 169,802,500,794
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,326
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,154
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,154
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 13,326 13,154 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 169,802,500,794
  2 1396/12/26 13,290 13,120 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 169,354,632,828
  3 1396/12/25 13,266 13,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 169,049,530,979
  4 1396/12/24 13,267 13,097 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 169,060,502,072
  5 1396/12/23 13,268 13,098 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 169,071,484,365
  6 1396/12/22 13,467 13,291 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,566,219,069
  7 1396/12/21 13,440 13,265 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,229,265,051
  8 1396/12/20 13,405 13,231 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 170,783,747,915
  9 1396/12/19 13,422 13,247 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,001,036,614
  10 1396/12/18 13,497 13,321 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,957,762,480
  11 1396/12/17 13,498 13,322 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,970,472,448
  12 1396/12/16 13,500 13,324 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 171,992,460,901
  13 1396/12/15 13,522 13,345 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 172,263,851,010
  14 1396/12/14 13,556 13,374 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 172,637,548,434
  15 1396/12/13 13,597 13,415 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 173,164,587,185
  16 1396/12/12 13,568 13,386 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 172,793,286,221
  17 1396/12/11 13,717 13,533 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 174,684,700,867
  18 1396/12/10 13,718 13,534 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 174,699,738,581
  19 1396/12/09 13,719 13,535 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 174,714,776,981
  20 1396/12/08 13,753 13,562 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,068,312,092
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi