صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۶۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۳۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۲۰,۲۹۷,۰۸۵,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۹,۸۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۸,۸۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۸,۸۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۲:۵۹:۳۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۲۳,۳۰۴ ۱۲۲,۲۹۵ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۵۲۰,۲۹۷,۰۸۵,۱۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۲۰,۰۲۱ ۱۱۹,۰۰۴ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۵۲,۴۷۰,۸۱۴,۲۹۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۲۰,۷۱۳ ۱۱۹,۷۲۵ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۶۷,۳۲۳,۹۳۸,۷۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۱۷,۰۷۷ ۱۱۶,۱۲۶ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۳۹۳,۱۶۹,۳۸۴,۰۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۱۷,۰۸۹ ۱۱۶,۱۳۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۳۹۳,۴۳۰,۰۰۴,۰۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱۷,۱۰۲ ۱۱۶,۱۵۲ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۳۹۳,۶۹۰,۶۰۷,۰۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۱۲,۷۹۶ ۱۱۱,۸۷۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۳۰۵,۶۴۱,۰۳۴,۱۷۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱۸,۵۳۷ ۱۱۷,۵۷۶ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۲۳,۰۴۹,۰۰۲,۲۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱۸,۵۵۰ ۱۱۷,۵۸۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۲۳,۳۰۸,۶۳۳,۴۷۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱۸,۵۶۳ ۱۱۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۲۳,۵۶۸,۲۶۶,۰۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۲۰,۳۲۳ ۱۱۹,۳۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۵۹,۵۷۶,۸۵۹,۸۵۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۲۰,۳۳۶ ۱۱۹,۳۶۱ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۵۹,۸۳۹,۵۷۴,۹۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۲۰,۳۴۹ ۱۱۹,۳۷۴ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۶۰,۰۹۸,۸۰۵,۵۹۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۲۱,۱۷۳ ۱۲۰,۱۹۴ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۷۶,۹۹۴,۴۲۰,۹۲۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۲۱,۱۳۱ ۱۲۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۷۶,۱۴۲,۱۷۸,۳۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۱۷,۸۱۹ ۱۱۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۰۸,۴۱۹,۳۵۷,۸۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۱۸,۵۵۰ ۱۱۷,۶۰۲ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۴۲۳,۵۸۱,۱۸۲,۱۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۲۳,۲۵۲ ۱۲۲,۲۶۷ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۵۱۹,۷۲۲,۷۸۰,۹۷۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲۳,۲۶۳ ۱۲۲,۲۷۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۵۱۹,۹۶۱,۰۳۸,۱۳۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۲۳,۲۷۵ ۱۲۲,۲۹۰ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۲,۵۲۰,۱۹۹,۲۹۶,۳۰۱