صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۶۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۳۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۷۳,۳۷۹,۸۹۷,۷۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۱,۵۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۹,۹۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۹,۹۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰۹:۵۷:۲۶
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۹۹,۲۴۹ ۱۹۷,۶۵۷ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۴,۰۷۳,۳۷۹,۸۹۷,۷۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۹۹,۲۷۰ ۱۹۷,۶۷۸ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۴,۰۷۳,۸۱۰,۳۹۳,۳۵۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۹۹,۲۹۱ ۱۹۷,۶۹۹ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۴,۰۷۴,۲۴۰,۹۰۸,۵۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۹۲,۱۷۲ ۱۹۰,۶۳۵ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۹۲۸,۶۷۳,۰۴۸,۴۷۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۸۵,۹۴۰ ۱۸۴,۴۳۲ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۸۰۰,۸۳۰,۰۵۰,۶۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۸۴,۸۷۵ ۱۸۳,۳۹۲ ۰ ۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۷۷۹,۳۹۴,۱۶۵,۴۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۸۵,۱۲۸ ۱۸۳,۶۴۴ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۷۸۴,۵۸۸,۹۹۷,۴۳۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۸۰,۶۶۴ ۱۷۹,۲۰۶ ۰ ۰ ۲۹,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۵,۲۱۴,۴۵۸,۹۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۸۰,۶۸۳ ۱۷۹,۲۲۵ ۰ ۰ ۲۹,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۵,۶۰۱,۲۷۹,۴۶۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۸۰,۷۰۴ ۱۷۹,۲۴۵ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۴۰۸,۳۳۵ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۸,۳۳۵ ۳,۶۷۶,۰۱۶,۹۵۱,۱۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۷۴,۰۲۳ ۱۷۲,۶۱۶ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۵۵۷,۳۲۵,۶۲۹,۲۴۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۷۰,۱۸۹ ۱۶۸,۸۱۱ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۴۷۸,۹۱۱,۵۳۲,۵۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۶۳,۹۰۲ ۱۶۲,۵۷۳ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۳۵۰,۳۵۵,۱۶۱,۰۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۶۰,۰۰۶ ۱۵۸,۷۰۸ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۲۷۰,۷۰۱,۸۳۴,۷۶۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۵۶,۱۴۸ ۱۵۴,۸۷۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۱۹۱,۷۹۳,۰۳۶,۰۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۵۶,۱۶۵ ۱۵۴,۸۹۶ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۱۹۲,۱۳۹,۲۸۸,۲۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۵۶,۱۸۱ ۱۵۴,۹۱۲ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۱۹۲,۴۸۵,۵۴۵,۹۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۵۶,۱۹۸ ۱۵۴,۹۲۹ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۱۹۲,۸۳۱,۸۰۵,۷۵۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۴۹,۳۶۵ ۱۴۸,۱۵۱ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۰۵۳,۱۵۴,۵۹۶,۴۸۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۴۹,۵۶۸ ۱۴۸,۳۵۳ ۰ ۰ ۲۱,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۸,۳۳۵ ۳,۰۵۷,۳۰۰,۱۴۲,۲۸۷