صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۶,۷۲۲,۷۷۹,۷۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۶۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۲:۵۶:۳۴
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴۲,۰۳۶ ۴۱,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۶,۷۲۲,۷۷۹,۷۸۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴۱,۲۳۹ ۴۰,۶۳۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۷,۶۹۱,۵۰۶,۶۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴۰,۸۰۹ ۴۰,۲۱۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۲,۸۱۳,۸۲۷,۱۴۷
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴۰,۸۱۳ ۴۰,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۲,۸۵۶,۴۲۱,۱۸۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴۰,۸۱۷ ۴۰,۲۲۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۲,۸۹۹,۸۷۲,۳۱۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۰,۶۲۴ ۴۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۷۰۹,۲۲۷,۹۱۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۰,۴۰۵ ۳۹,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۸,۳۷۴,۳۳۹,۷۸۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۰,۵۵۴ ۴۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۴۹۰,۲۸۳,۶۴۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۰,۰۷۱ ۳۹,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۵,۰۰۸,۶۶۲,۶۴۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳۹,۶۲۹ ۳۹,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۰۴۴,۷۰۰,۷۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳۹,۶۳۲ ۳۹,۱۰۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۰۸۲,۶۸۵,۰۸۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳۹,۶۳۵ ۳۹,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۱۲۰,۶۷۱,۸۸۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳۹,۳۴۷ ۳۸,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۶,۸۴۵,۵۶۴,۱۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳۹,۲۷۸ ۳۸,۷۶۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۶,۰۶۹,۸۴۴,۸۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳۸,۹۰۳ ۳۸,۳۸۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۷۹۵,۴۳۶,۷۶۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۳۸,۸۶۵ ۳۸,۳۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۴۵۵,۳۱۷,۶۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۳۸,۹۲۸ ۳۸,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۱۶۵,۹۳۱,۵۴۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۳۸,۹۳۱ ۳۸,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۰۰,۷۸۶,۴۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۳۸,۹۳۲ ۳۸,۴۲۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۱۹,۳۱۰,۰۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳۹,۰۳۶ ۳۸,۵۲۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۳,۳۹۶,۹۹۳,۲۱۶