صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۹۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۱۷,۷۵۳,۲۱۶,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۶,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۵,۷۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۵,۷۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۲:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۹۳,۵۸۰ ۱۹۲,۳۴۰ ۱۹۲,۳۴۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۷,۷۵۳,۲۱۶,۵۸۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۹۳,۵۸۹ ۱۹۲,۳۴۹ ۱۹۲,۳۴۹ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۷,۹۶۹,۲۶۴,۸۱۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۹۸,۴۰۵ ۱۹۷,۱۳۸ ۱۹۷,۱۳۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۷۳۲,۹۵۵,۳۵۰,۶۵۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۹۸,۴۱۴ ۱۹۷,۱۴۷ ۱۹۷,۱۴۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۷۳۳,۱۷۷,۶۲۰,۶۶۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۹۸,۴۰۷ ۱۹۷,۱۴۰ ۱۹۷,۱۴۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۷۳۲,۹۹۷,۲۳۶,۲۳۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۲۰۰,۲۹۸ ۱۹۹,۰۱۸ ۱۹۹,۰۱۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۷۷۸,۰۸۵,۹۸۳,۶۲۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۲۰۱,۷۹۷ ۲۰۰,۵۰۵ ۲۰۰,۵۰۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۱۳,۸۰۱,۷۷۳,۸۸۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۲۰۲,۵۸۷ ۲۰۱,۲۸۶ ۲۰۱,۲۸۶ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۳۲,۵۴۹,۴۳۸,۹۹۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۲۰۴,۴۶۸ ۲۰۳,۱۵۵ ۲۰۳,۱۵۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۷,۴۰۹,۴۰۹,۹۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۲۰۴,۴۷۶ ۲۰۳,۱۶۳ ۲۰۳,۱۶۳ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۷,۶۰۷,۲۰۳,۵۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۲۰۴,۴۸۵ ۲۰۳,۱۷۱ ۲۰۳,۱۷۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۷,۸۰۵,۴۳۱,۴۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۲۰۴,۴۹۳ ۲۰۳,۱۸۰ ۲۰۳,۱۸۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۸,۰۰۳,۸۲۴,۷۷۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۲۰۵,۱۴۱ ۲۰۳,۸۱۷ ۲۰۳,۸۱۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۹۳,۲۹۹,۳۱۲,۷۹۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۲۰۴,۸۳۲ ۲۰۳,۵۰۹ ۲۰۳,۵۰۹ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۸۵,۹۱۵,۶۴۸,۵۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۲۰۴,۴۹۵ ۲۰۳,۱۷۵ ۲۰۳,۱۷۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۷,۸۸۷,۹۳۹,۸۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۲۰۵,۱۸۲ ۲۰۳,۸۵۶ ۲۰۳,۸۵۶ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۸۹۴,۲۴۴,۹۶۵,۶۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۲۰۶,۵۵۰ ۲۰۵,۲۱۵ ۲۰۵,۲۱۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۹۲۶,۸۶۶,۳۸۲,۶۳۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۲۰۶,۵۵۷ ۲۰۵,۲۲۱ ۲۰۵,۲۲۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۹۲۷,۰۲۳,۵۳۷,۶۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۲۰۶,۵۶۳ ۲۰۵,۲۲۸ ۲۰۵,۲۲۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۹۲۷,۱۷۶,۶۰۳,۹۰۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۲۰۷,۷۶۸ ۲۰۶,۴۲۵ ۲۰۶,۴۲۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۴,۹۵۵,۹۱۰,۸۷۲,۲۱۷
  مشاهده همه