صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۰,۷۰۹,۲۲۷,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۸۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۲۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۲۲۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲:۵۹:۱۵
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۰,۶۲۴ ۴۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۷۰۹,۲۲۷,۹۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۰,۴۰۵ ۳۹,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۸,۳۷۴,۳۳۹,۷۸۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۰,۵۵۴ ۴۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۴۹۰,۲۸۳,۶۴۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۰,۰۷۱ ۳۹,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۵,۰۰۸,۶۶۲,۶۴۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳۹,۶۲۹ ۳۹,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۰۴۴,۷۰۰,۷۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳۹,۶۳۲ ۳۹,۱۰۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۰۸۲,۶۸۵,۰۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳۹,۶۳۵ ۳۹,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۰,۱۲۰,۶۷۱,۸۸۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳۹,۳۴۷ ۳۸,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۶,۸۴۵,۵۶۴,۱۸۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳۹,۲۷۸ ۳۸,۷۶۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۶,۰۶۹,۸۴۴,۸۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳۸,۹۰۳ ۳۸,۳۸۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۷۹۵,۴۳۶,۷۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۳۸,۸۶۵ ۳۸,۳۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۱,۴۵۵,۳۱۷,۶۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۳۸,۹۲۸ ۳۸,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۱۶۵,۹۳۱,۵۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۳۸,۹۳۱ ۳۸,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۰۰,۷۸۶,۴۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۳۸,۹۳۲ ۳۸,۴۲۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۱۹,۳۱۰,۰۹۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳۹,۰۳۶ ۳۸,۵۲۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۳,۳۹۶,۹۹۳,۲۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳۸,۹۳۱ ۳۸,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۲,۲۰۱,۴۵۵,۱۶۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳۸,۷۸۷ ۳۸,۲۸۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۰,۵۶۸,۲۸۰,۴۴۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳۹,۱۱۴ ۳۸,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۴,۲۷۸,۲۲۵,۴۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۹,۳۶۵ ۳۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۷,۰۷۵,۷۹۵,۵۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۹,۳۶۸ ۳۸,۸۵۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۴۷,۱۱۱,۵۵۸,۴۰۴