صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۹۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۴۲۱,۹۶۲,۳۲۳,۱۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۴,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۲,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۲,۵۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴:۵۸:۳۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۲۲۷,۳۷۶ ۲۲۵,۸۳۷ ۲۲۵,۸۳۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۴۲۱,۹۶۲,۳۲۳,۱۷۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۲۷,۳۹۱ ۲۲۵,۸۵۲ ۲۲۵,۸۵۲ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۴۲۲,۳۲۵,۲۵۵,۷۰۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۲۲۷,۴۰۶ ۲۲۵,۸۶۷ ۲۲۵,۸۶۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۴۲۲,۶۸۸,۴۸۳,۵۲۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۲۵,۹۵۱ ۲۲۴,۴۵۰ ۲۲۴,۴۵۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۳۸۸,۶۸۱,۸۲۱,۱۹۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۲۲۵,۲۴۴ ۲۲۳,۷۴۸ ۲۲۳,۷۴۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۳۷۱,۸۰۹,۰۰۱,۷۴۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۲۳۰,۵۲۹ ۲۲۸,۹۹۷ ۲۲۸,۹۹۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۴۹۷,۸۳۳,۱۶۱,۱۱۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۲۹,۷۶۶ ۲۲۸,۲۴۰ ۲۲۸,۲۴۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۴۷۹,۶۵۹,۵۷۶,۰۵۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۳۳,۲۵۴ ۲۳۱,۷۰۳ ۲۳۱,۷۰۳ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۵۶۲,۸۰۸,۶۹۹,۰۶۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۳۳,۲۵۰ ۲۳۱,۶۹۹ ۲۳۱,۶۹۹ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۵۶۲,۶۹۹,۹۲۱,۷۷۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۳۳,۴۳۰ ۲۳۱,۸۷۹ ۲۳۱,۸۷۹ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۵۶۷,۰۲۷,۵۸۵,۴۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۳۳,۲۹۳ ۲۳۱,۷۳۲ ۲۳۱,۷۳۲ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۸,۳۳۵ ۵,۵۶۳,۵۰۹,۷۲۱,۸۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۳۳,۷۸۷ ۲۳۲,۲۲۰ ۲۳۲,۲۲۰ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۴۵۹,۰۹۷,۷۳۰,۷۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۳۲,۰۹۳ ۲۳۰,۵۳۸ ۲۳۰,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۴۱۹,۵۶۶,۳۵۴,۲۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۳۲,۲۹۴ ۲۳۰,۷۲۲ ۲۳۰,۷۲۲ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۴۲۳,۸۹۴,۳۶۳,۲۳۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۲۹,۰۷۱ ۲۲۷,۵۱۶ ۲۲۷,۵۱۶ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۳۴۸,۵۲۵,۸۹۴,۳۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۲۲۹,۰۵۴ ۲۲۷,۵۰۰ ۲۲۷,۵۰۰ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۳۴۸,۱۳۹,۱۸۹,۳۵۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲۲۹,۳۲۳ ۲۲۷,۷۶۸ ۲۲۷,۷۶۸ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۳۵۴,۴۴۱,۲۳۰,۹۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۲۳,۷۱۰ ۲۲۲,۱۹۴ ۲۲۲,۱۹۴ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۲۲۳,۴۱۱,۳۲۴,۴۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۲۲۱,۱۶۳ ۲۱۹,۶۶۵ ۲۱۹,۶۶۵ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۱۶۳,۹۴۹,۹۱۵,۸۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۲۲۵,۰۵۶ ۲۲۳,۵۴۶ ۲۲۳,۵۴۶ ۰ ۰ ۳۷,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۲۵۵,۱۹۳,۵۴۸,۸۴۲
  مشاهده همه