صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۱۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۸۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۳۹,۳۶۷,۵۰۷,۲۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۵,۲۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۳,۷۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۳,۷۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰۸:۵۰:۰۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۲۱۵,۲۳۰ ۲۱۳,۷۴۸ ۲۱۳,۷۴۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۹,۳۶۷,۵۰۷,۲۳۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۲۱۵,۹۲۴ ۲۱۴,۴۳۵ ۲۱۴,۴۳۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۵۵,۲۳۵,۳۹۲,۳۳۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۲۱۵,۹۳۸ ۲۱۴,۴۴۹ ۲۱۴,۴۴۹ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۵۵,۵۵۵,۸۵۲,۲۲۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۱۵,۹۵۲ ۲۱۴,۴۶۳ ۲۱۴,۴۶۳ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۵۵,۸۷۷,۲۳۸,۴۳۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۱۶,۶۱۸ ۲۱۵,۱۱۸ ۲۱۵,۱۱۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۷۱,۰۲۸,۴۹۳,۹۰۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۱۴,۹۹۵ ۲۱۳,۵۰۶ ۲۱۳,۵۰۶ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۳,۷۷۷,۶۱۲,۷۹۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۱۴,۹۱۰ ۲۱۳,۴۲۴ ۲۱۳,۴۲۴ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۱,۸۶۸,۶۲۲,۸۸۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۱۴,۰۲۸ ۲۱۲,۵۵۶ ۲۱۲,۵۵۶ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۱۱,۸۰۵,۸۲۱,۶۵۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۱۴,۹۷۳ ۲۱۳,۴۹۳ ۲۱۳,۴۹۳ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۳,۴۷۷,۸۸۴,۸۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲۱۴,۹۸۷ ۲۱۳,۵۰۷ ۲۱۳,۵۰۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۳,۸۰۱,۹۳۴,۳۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۱۵,۰۰۱ ۲۱۳,۵۲۱ ۲۱۳,۵۲۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۳۴,۱۲۶,۰۱۷,۱۴۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲۱۴,۳۶۳ ۲۱۲,۸۸۸ ۲۱۲,۸۸۸ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۱۹,۴۹۰,۶۹۷,۳۰۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۱۴,۴۱۶ ۲۱۲,۹۴۱ ۲۱۲,۹۴۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۲۰,۷۱۸,۰۶۵,۴۶۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲۱۴,۲۱۴ ۲۱۲,۷۴۲ ۲۱۲,۷۴۲ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۹۱۶,۱۱۶,۸۹۳,۸۸۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۱۳,۱۳۶ ۲۱۱,۶۷۲ ۲۱۱,۶۷۲ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۸,۳۳۵ ۴,۸۹۱,۳۷۶,۳۵۹,۲۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۱۶,۰۴۲ ۲۱۴,۵۸۵ ۲۱۴,۵۸۵ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۰۴۴,۵۴۰,۰۶۵,۹۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۲۱۶,۰۵۴ ۲۱۴,۵۹۷ ۲۱۴,۵۹۷ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۰۴۴,۸۲۸,۳۴۵,۱۵۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۲۱۶,۰۶۶ ۲۱۴,۶۱۰ ۲۱۴,۶۱۰ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۰۴۵,۱۱۶,۷۰۵,۸۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۲۱۵,۶۸۰ ۲۱۴,۲۴۱ ۲۱۴,۲۴۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۰۳۶,۴۵۷,۰۷۰,۲۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۲۱۵,۰۱۲ ۲۱۳,۵۷۱ ۲۱۳,۵۷۱ ۰ ۰ ۳۸,۴۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۸,۳۳۵ ۵,۰۲۰,۶۸۹,۴۳۶,۳۹۳
  مشاهده همه