صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۳۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۶۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۱۳,۶۷۰,۸۶۴,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۶,۶۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۵,۳۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۵,۳۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۲:۰۳:۲۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۹۱,۰۶۶ ۱۸۹,۷۹۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۳,۶۷۰,۸۶۴,۰۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۹۱,۰۷۷ ۱۸۹,۸۱۰ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۳,۹۵۵,۷۵۲,۶۹۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۹۱,۰۸۹ ۱۸۹,۸۲۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۴,۲۴۱,۲۱۸,۰۴۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۹۲,۰۵۹ ۱۹۰,۷۸۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۳۷,۶۶۰,۷۶۷,۵۰۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۹۰,۹۱۹ ۱۸۹,۶۵۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۱۰,۱۳۰,۴۰۸,۰۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۸۶,۷۶۴ ۱۸۵,۵۵۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۵۱۰,۵۰۷,۹۹۴,۰۲۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۸۱,۲۴۶ ۱۸۰,۱۰۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۳۷۷,۹۸۹,۴۹۴,۶۰۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۷۸,۳۶۰ ۱۷۷,۲۳۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۳۰۸,۳۰۷,۹۰۱,۲۷۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۷۸,۳۶۵ ۱۷۷,۲۴۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۳۰۸,۴۳۸,۹۴۳,۵۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۷۸,۳۷۱ ۱۷۷,۲۴۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۳۰۸,۵۷۰,۲۲۳,۲۸۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۷۳,۰۶۰ ۱۷۱,۹۶۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۸۰,۱۴۹,۳۲۴,۵۰۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۷۶,۰۸۳ ۱۷۴,۹۱۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۵۱,۹۱۵,۰۵۲,۸۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۷۴,۳۲۹ ۱۷۳,۱۶۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۲۰۹,۳۵۲,۰۹۸,۷۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۷۰,۵۰۸ ۱۶۹,۳۶۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۱۷,۰۴۱,۲۹۶,۰۳۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۷۱,۳۲۳ ۱۷۰,۲۰۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۳۷,۳۳۴,۱۷۶,۸۴۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۷۱,۳۲۸ ۱۷۰,۲۰۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۳۷,۴۶۳,۰۷۵,۴۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۷۱,۳۳۳ ۱۷۰,۲۱۳ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۱۳۷,۵۹۲,۲۰۸,۸۰۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۶۶,۲۴۷ ۱۶۵,۲۱۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۰۱۶,۱۰۷,۵۱۴,۴۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۶۱,۹۷۰ ۱۶۰,۹۶۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۹۱۲,۸۵۴,۸۳۸,۰۷۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵۷,۶۵۱ ۱۵۶,۶۷۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۳,۸۰۸,۵۹۳,۸۲۲,۳۷۹