صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵۹,۸۸۹,۶۰۷,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۶۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۶۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۲:۵۹:۵۸
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۸,۱۶۳ ۵۷,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۵۹,۸۸۹,۶۰۷,۶۱۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۸,۲۷۰ ۵۷,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۶۰,۹۹۸,۳۸۴,۲۰۲
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۸,۷۲۸ ۵۷,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۶۶,۱۹۹,۱۴۱,۹۶۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵۷,۳۱۵ ۵۶,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۵۰,۱۶۳,۰۳۹,۳۷۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵۶,۹۶۳ ۵۶,۱۴۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۴۶,۱۷۳,۷۲۸,۳۹۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵۶,۹۶۹ ۵۶,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۴۶,۲۳۹,۲۶۰,۵۷۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵۶,۹۷۴ ۵۶,۱۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۴۶,۳۰۴,۷۹۴,۴۳۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵۵,۴۳۰ ۵۴,۶۳۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۲۸,۷۸۸,۶۹۹,۸۰۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵۵,۴۳۶ ۵۴,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۲۸,۸۵۶,۴۷۲,۷۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵۶,۳۳۷ ۵۵,۵۱۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۳۸,۸۹۴,۴۴۷,۳۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵۵,۸۷۶ ۵۵,۰۵۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۳۳,۶۱۵,۸۰۹,۵۵۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵۵,۶۳۱ ۵۴,۸۲۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۳۰,۹۲۳,۷۴۰,۱۲۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵۵,۶۳۷ ۵۴,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۳۰,۹۸۸,۰۴۴,۰۹۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۵۵,۶۴۳ ۵۴,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۳۱,۰۵۴,۶۶۰,۹۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۵۴,۱۸۸ ۵۳,۴۱۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۱۴,۶۷۴,۲۹۱,۶۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۵۳,۸۹۱ ۵۳,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۱۱,۲۲۳,۱۶۵,۸۳۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۵۳,۰۴۹ ۵۲,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۶۰۱,۷۹۴,۲۲۳,۳۷۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۵۲,۴۵۶ ۵۱,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۹۵,۰۲۲,۲۰۸,۷۸۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۵۲,۸۱۵ ۵۲,۰۶۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۹۹,۲۱۱,۲۶۸,۳۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۵۲,۸۱۹ ۵۲,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۵۹۹,۲۶۶,۱۳۱,۷۵۸