اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 268,446,892,304
قیمت صدور هر واحد (ریال): 20,994
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 20,796
قیمت آماری هر واحد (ریال): 20,796
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/30 20,994 20,796 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 268,446,892,304
  2 1397/06/29 20,995 20,798 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 268,466,000,625
  3 1397/06/28 20,997 20,799 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 268,485,195,095
  4 1397/06/27 20,998 20,801 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 268,504,310,279
  5 1397/06/26 20,927 20,722 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 267,483,700,141
  6 1397/06/25 20,906 20,701 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 267,220,036,786
  7 1397/06/24 20,796 20,592 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 265,812,852,124
  8 1397/06/23 20,625 20,423 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 263,631,586,684
  9 1397/06/22 20,627 20,425 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 263,651,057,500
  10 1397/06/21 20,628 20,426 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 263,670,532,845
  11 1397/06/20 19,852 19,657 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 253,741,870,567
  12 1397/06/19 19,412 19,223 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 248,132,019,378
  13 1397/06/18 19,074 18,888 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 243,806,990,123
  14 1397/06/17 18,547 18,368 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 237,100,845,907
  15 1397/06/16 18,314 18,137 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 234,118,917,103
  16 1397/06/15 18,315 18,138 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 234,136,059,936
  17 1397/06/14 18,317 18,140 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 234,152,802,454
  18 1397/06/13 18,278 18,096 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 233,590,095,074
  19 1397/06/12 18,091 17,919 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 231,309,627,027
  20 1397/06/11 17,812 17,656 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 227,906,033,511