صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۲,۴۳۶,۹۴۸,۶۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۸۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۳۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۳۱۴
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۹,۸۸۳ ۳۹,۳۱۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۲,۴۳۶,۹۴۸,۶۹۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۱,۱۰۰ ۴۰,۵۱۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۶,۲۳۵,۰۵۰,۳۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۱,۵۴۳ ۴۰,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۱,۲۵۹,۰۰۴,۲۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۱,۷۲۵ ۴۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۳,۴۰۹,۵۳۹,۷۹۲
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۱,۰۱۳ ۴۰,۴۳۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۵,۳۲۶,۹۴۱,۵۰۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۱,۰۱۶ ۴۰,۴۳۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۵,۳۶۸,۸۵۱,۵۴۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۱,۰۲۰ ۴۰,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۵,۴۱۰,۷۶۶,۶۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۰,۵۱۱ ۳۹,۹۴۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۵۹,۶۴۱,۹۹۰,۹۷۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۱,۶۱۷ ۴۱,۰۳۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۲,۱۸۷,۴۳۱,۵۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۱,۸۳۴ ۴۱,۲۳۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۴,۵۸۶,۱۱۲,۱۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۲,۰۲۹ ۴۱,۴۳۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۶,۷۹۶,۷۱۰,۸۶۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۲,۴۰۷ ۴۱,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۸۱,۰۸۲,۳۹۱,۹۶۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۲,۴۱۰ ۴۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۸۱,۱۲۳,۰۳۹,۲۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۲,۴۱۴ ۴۱,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۸۱,۱۶۳,۶۹۱,۵۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴۰,۹۳۴ ۴۰,۳۶۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۴,۵۲۳,۵۹۱,۱۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴۱,۴۴۲ ۴۰,۸۶۵ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۷۰,۲۸۵,۳۴۴,۷۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۴۰,۷۲۷ ۴۰,۱۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۲,۱۷۱,۳۸۲,۳۹۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۴۰,۹۰۴ ۴۰,۳۳۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۴,۱۸۲,۸۳۰,۷۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۴۰,۶۰۶ ۴۰,۰۵۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۹۴۰,۵۲۶,۴۶۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۴۰,۶۰۹ ۴۰,۰۵۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۴۶۰,۹۷۳,۴۷۷,۲۴۵