صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۳۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۶۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۸۲,۷۱۷,۳۴۹,۸۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۳,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۲,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۲,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۳:۴۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۸۹,۸۲۰ ۱۸۸,۵۲۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۵۸۲,۷۱۷,۳۴۹,۸۵۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۹۸,۲۲۴ ۱۹۶,۸۷۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۵,۶۰۶,۹۲۶,۷۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۹۸,۲۴۱ ۱۹۶,۸۸۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۶,۰۰۶,۵۸۳,۷۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۹۸,۲۵۷ ۱۹۶,۹۰۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۶,۴۰۶,۸۰۱,۰۰۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۹۸,۲۷۴ ۱۹۶,۹۲۰ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۶,۸۰۷,۰۴۳,۶۳۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰۳,۲۵۲ ۲۰۱,۸۶۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۹۰۶,۹۸۹,۹۰۸,۹۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۰۲,۶۷۸ ۲۰۱,۲۸۲ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۹۲,۸۲۵,۲۵۴,۵۸۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۰۲,۱۴۰ ۲۰۰,۷۴۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۷۹,۸۳۷,۴۰۰,۸۷۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۹۷,۸۳۹ ۱۹۶,۴۶۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۷۵,۷۷۵,۲۱۸,۸۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۹۸,۰۹۷ ۱۹۶,۷۳۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۲,۳۰۱,۴۷۳,۳۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۹۸,۱۱۳ ۱۹۶,۷۵۱ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۲,۶۸۷,۹۶۷,۷۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۹۸,۱۲۹ ۱۹۶,۷۶۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۸۳,۰۷۴,۴۸۷,۶۰۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۹۶,۲۵۳ ۱۹۴,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۳۷,۸۳۲,۹۳۷,۸۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۹۰,۷۲۶ ۱۸۹,۴۲۴ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۰۴,۵۷۷,۰۳۰,۴۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹۳,۹۹۰ ۱۹۲,۶۶۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۶۸۳,۳۵۴,۵۵۵,۵۸۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۰۱,۰۵۲ ۱۹۹,۶۷۸ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۸۵۳,۸۲۸,۲۴۸,۱۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۹۷,۵۵۷ ۱۹۶,۲۰۷ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۶۹,۴۷۲,۵۲۹,۶۳۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۹۷,۵۷۶ ۱۹۶,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۶۹,۹۱۸,۹۹۴,۴۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۹۷,۵۹۵ ۱۹۶,۲۴۵ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۷۰,۳۷۸,۵۴۱,۷۸۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۹۵,۵۹۵ ۱۹۴,۲۵۹ ۰ ۰ ۳۳,۹۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۸,۳۳۵ ۴,۷۲۲,۱۱۱,۵۳۶,۷۱۷