صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۱۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۹۰,۵۸۷,۵۰۷,۳۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۵,۰۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۳,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۳,۴۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۸:۴۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۴۰,۷۱۷ ۲۳۹,۰۱۷ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۶۹۰,۵۸۷,۵۰۷,۳۳۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۴۴,۷۳۴ ۲۴۲,۹۹۵ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۷۸۵,۳۰۵,۸۳۱,۹۱۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۴۹,۶۱۲ ۲۴۷,۸۱۳ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۹۰۰,۰۲۳,۳۵۲,۰۰۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۴۴,۳۳۶ ۲۴۲,۵۸۴ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۷۷۵,۵۲۳,۷۳۹,۸۶۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۴۴,۳۶۱ ۲۴۲,۶۰۹ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۷۷۶,۱۱۳,۰۷۴,۵۷۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۴۴,۳۸۶ ۲۴۲,۶۳۴ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۷۷۶,۷۰۲,۴۳۱,۲۰۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۴۴,۴۱۰ ۲۴۲,۶۵۸ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۷۷۷,۲۹۲,۸۲۹,۲۳۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۳۹,۳۶۶ ۲۳۷,۶۵۷ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۶۵۸,۲۱۲,۷۱۱,۸۱۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۳۵,۸۲۶ ۲۳۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۵۷۴,۷۳۲,۳۸۶,۸۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۳۵,۲۵۹ ۲۳۳,۵۲۶ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۵۵۹,۸۷۱,۷۷۲,۶۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۳۰,۵۴۸ ۲۲۸,۸۵۸ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۴۴۸,۷۳۹,۳۱۹,۲۷۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۲۵,۵۸۴ ۲۲۳,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۳۱,۶۳۵,۱۲۳,۶۲۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۲۵,۶۰۳ ۲۲۳,۹۵۹ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۳۲,۰۸۹,۵۹۱,۰۰۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۲۵,۶۲۲ ۲۲۳,۹۷۸ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۳۲,۵۴۴,۱۹۶,۸۲۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۲۳,۰۰۶ ۲۲۱,۳۸۰ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۲۷۰,۶۸۰,۱۳۰,۹۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۲۴,۸۲۸ ۲۲۳,۱۸۹ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۱۳,۷۵۳,۴۸۳,۴۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۲۴,۷۱۷ ۲۲۳,۰۷۹ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۱۱,۱۲۹,۷۷۹,۳۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۲۵,۲۳۶ ۲۲۳,۵۹۴ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۳۲۳,۳۹۹,۱۷۹,۰۳۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۲۲,۷۲۵ ۲۲۰,۹۸۷ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۲۶۱,۳۴۴,۰۳۷,۰۳۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۲۲,۷۴۵ ۲۲۱,۰۰۷ ۰ ۰ ۳۲,۷۰۸,۳۳۵ ۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۸,۳۳۵ ۵,۲۶۱,۸۰۹,۷۲۸,۴۸۰