اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 282,215,195,822
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,059
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,863
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,863
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 22,059 21,863 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 282,215,195,822
  2 1397/09/17 22,090 21,897 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 282,653,506,348
  3 1397/09/16 21,981 21,789 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 281,261,317,600
  4 1397/09/15 21,982 21,790 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 281,272,135,836
  5 1397/09/14 21,983 21,791 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 281,282,961,996
  6 1397/09/13 21,812 21,620 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 279,072,734,336
  7 1397/09/12 21,964 21,769 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 281,007,279,936
  8 1397/09/11 21,677 21,486 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 277,346,788,448
  9 1397/09/10 21,230 21,042 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 271,621,150,736
  10 1397/09/09 21,602 21,407 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 276,327,875,444
  11 1397/09/08 21,603 21,408 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 276,340,691,759
  12 1397/09/07 21,604 21,409 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 276,353,864,278
  13 1397/09/06 22,082 21,882 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 282,459,343,893
  14 1397/09/05 22,038 21,839 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 281,903,155,042
  15 1397/09/04 22,564 22,359 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 288,621,497,349
  16 1397/09/03 22,565 22,360 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 288,635,367,473
  17 1397/09/02 23,142 22,932 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 296,008,761,677
  18 1397/09/01 23,143 22,933 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 296,023,255,442
  19 1397/08/30 23,144 22,934 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 296,037,777,568
  20 1397/08/29 23,293 23,081 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 297,934,264,425