صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۹۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹۰,۶۳۰,۲۳۹,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۹۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۹۴۳
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳۴,۴۱۶ ۳۳,۹۴۳ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۹۰,۶۳۰,۲۳۹,۹۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳۴,۴۱۸ ۳۳,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۹۰,۶۶۰,۴۶۰,۱۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۳,۹۶۱ ۳۳,۴۸۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۵,۳۸۲,۲۲۲,۵۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۳,۸۸۳ ۳۳,۴۱۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۴,۵۰۵,۳۳۲,۰۸۶
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۳,۸۳۵ ۳۳,۳۶۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۳,۹۵۸,۴۳۲,۵۰۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۳,۸۳۸ ۳۳,۳۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۳,۹۸۷,۸۶۲,۴۳۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۳,۸۴۰ ۳۳,۳۶۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۴,۰۱۷,۳۰۲,۹۷۲
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۳,۴۲۴ ۳۲,۹۵۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۹,۲۹۴,۱۰۱,۷۲۹
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۳,۵۱۲ ۳۳,۰۴۷ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۰,۳۱۷,۳۱۲,۶۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۳,۵۱۵ ۳۳,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۰,۳۴۵,۳۵۴,۰۷۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۳,۴۲۵ ۳۲,۹۶۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۹,۳۳۳,۹۹۶,۸۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۳,۳۳۲ ۳۲,۸۷۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۲۹۶,۵۱۹,۹۴۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۳,۳۳۴ ۳۲,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۳۱۹,۷۹۳,۰۸۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۳,۳۳۶ ۳۲,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۳۴۳,۰۷۸,۴۸۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳۳,۴۱۵ ۳۲,۹۵۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۹,۲۷۲,۹۹۰,۰۰۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۳,۱۵۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۱,۵۱۳,۴۴۱,۱۳۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳۳,۵۷۲ ۳۳,۱۱۹ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۸۱,۱۴۳,۴۲۶,۶۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۳,۳۴۸ ۳۲,۹۰۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۶۳۱,۶۸۲,۲۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳۳,۳۴۹ ۳۲,۸۹۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۵۷۷,۹۱۳,۴۰۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳۳,۳۵۱ ۳۲,۸۹۸ ۰ ۰ ۱۲,۰۰۸,۳۳۵ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۳۳۵ ۳۷۸,۶۰۰,۷۸۱,۷۳۱