اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 175,809,063,646
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,807
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,620
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,620
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 13,807 13,620 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,809,063,646
  2 1396/11/30 13,808 13,621 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,822,403,434
  3 1396/11/29 13,812 13,627 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,907,652,582
  4 1396/11/28 13,842 13,657 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,294,656,851
  5 1396/11/27 13,899 13,714 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,019,547,668
  6 1396/11/26 13,900 13,715 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,034,501,067
  7 1396/11/25 13,901 13,716 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,049,455,321
  8 1396/11/24 13,865 13,675 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,518,437,588
  9 1396/11/23 13,876 13,691 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,722,647,010
  10 1396/11/22 13,806 13,622 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,834,298,339
  11 1396/11/21 13,807 13,623 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,844,646,257
  12 1396/11/20 13,917 13,730 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,231,574,809
  13 1396/11/19 13,918 13,731 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,241,708,360
  14 1396/11/18 13,919 13,732 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 177,251,847,275
  15 1396/11/17 13,875 13,695 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,775,222,810
  16 1396/11/16 13,857 13,679 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,574,918,974
  17 1396/11/15 13,799 13,623 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,854,645,805
  18 1396/11/14 13,765 13,591 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 175,438,751,206
  19 1396/11/13 13,870 13,702 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,876,381,341
  20 1396/11/12 13,870 13,703 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 176,881,607,686
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق