صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 شاخصی کاردان 1401/09/11 215,924 214,435 214,435 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,955,235,392,334
2 شاخصی کاردان 1401/09/10 215,938 214,449 214,449 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,955,555,852,225
3 شاخصی کاردان 1401/09/09 215,952 214,463 214,463 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,955,877,238,431
4 شاخصی کاردان 1401/09/08 216,618 215,118 215,118 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,971,028,493,903
5 شاخصی کاردان 1401/09/07 214,995 213,506 213,506 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,933,777,612,794
6 شاخصی کاردان 1401/09/06 214,910 213,424 213,424 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,931,868,622,886
7 شاخصی کاردان 1401/09/05 214,028 212,556 212,556 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,911,805,821,653
8 شاخصی کاردان 1401/09/04 214,973 213,493 213,493 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,933,477,884,816
9 شاخصی کاردان 1401/09/03 214,987 213,507 213,507 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,933,801,934,323
10 شاخصی کاردان 1401/09/02 215,001 213,521 213,521 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,934,126,017,147
11 شاخصی کاردان 1401/09/01 214,363 212,888 212,888 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,919,490,697,306
12 شاخصی کاردان 1401/08/30 214,416 212,941 212,941 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,920,718,065,463
13 شاخصی کاردان 1401/08/29 214,214 212,742 212,742 0 0 38,408,335 0 17,300,000 23,108,335 4,916,116,893,880
14 شاخصی کاردان 1401/08/28 213,136 211,672 211,672 0 0 38,408,335 400,000 17,300,000 23,108,335 4,891,376,359,256
15 شاخصی کاردان 1401/08/27 216,042 214,585 214,585 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,044,540,065,989
16 شاخصی کاردان 1401/08/26 216,054 214,597 214,597 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,044,828,345,151
17 شاخصی کاردان 1401/08/25 216,066 214,610 214,610 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,045,116,705,804
18 شاخصی کاردان 1401/08/24 215,680 214,241 214,241 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,036,457,070,231
19 شاخصی کاردان 1401/08/23 215,012 213,571 213,571 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,020,689,436,393
20 شاخصی کاردان 1401/08/22 215,599 214,149 214,149 0 0 38,408,335 0 16,900,000 23,508,335 5,034,289,520,986