صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ افزایش سقف هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تصویب بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰۶۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ "۱۲۰ میلیون ریال" به "۱۶۰ میلیون ریال" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ تصویب تغییر کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ثبت هزینه عضویت در کانون ها مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تصویب تغییر هزینه کارمزد متولی بند ۳-۸ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تصویب تغییر هزینه کارمزد مدیر بند ۳-۸ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ "۱۱۰ میلیون ریال" به "۱۲۰ میلیون ریال" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ اعمال سرفصل هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان، تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات امیدنامه