امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/10/21 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/06/28 افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ "110 میلیون ریال" به "120 میلیون ریال" تغییرات امیدنامه
1395/09/15 اعمال سرفصل هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان، تغییرات امیدنامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق