صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۰۶) (۰.۶۸) (۲۱) (۹۱.۶۵)
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۱ ۳,۱۹۶.۶۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۲۹ ۱.۰۸ ۱۰,۸۲۱.۳۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۵ ۰.۷۲ ۷۴.۹۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۳ ۱.۵۲ ۱۰,۹۲۰.۵۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۵۳ ۱.۶۱ ۲۵,۵۲۸.۹۱ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۱۶ ۰.۸۹ ۶,۶۵۷.۴۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۲) (۱.۰۷) (۹۸.۷۷) (۹۸.۰۱)
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱.۴۱ ۰.۷ ۱۶,۷۲۶.۱۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۵۵ ۱.۹۶ ۶۴۴.۶۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲.۲۵ ۰.۰۷ ۳۳۶,۴۸۸.۷۶ ۳۰.۸۱
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ (۰.۵۲) ۱.۳۱ (۸۵.۳۲) ۱۱,۴۲۳.۸۲