صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۷) ۰
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۴۸) (۰.۸۱) (۸۲.۶۸) (۹۴.۹۲)
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۴۸ ۲.۰۳ ۴۷۷.۴۶ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۲.۱۹ ۰.۲۶ ۲۷۲,۴۸۶.۴۷ ۱۵۷.۴۹
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۰۵) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۱ ۱۵۵.۱ ۱۱۸.۲۵
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۹۶) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۰۶) (۱.۹۴) (۹۷.۹۹) (۹۹.۹۲)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۴۵) ۱.۲۸ (۸۱.۰۴) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۷۴ ۲.۸۸ ۵۳,۴۱۸.۴۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۲۵ (۰.۴۵) ۹,۳۶۳.۳۸ (۸۰.۸۵)
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۶۶) (۲.۰۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۵) ۰.۲۲ (۸۴.۲۱) ۱۲۲.۲۲
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۴۷) (۲.۱۷) (۸۱.۸۱) (۹۹.۹۷)