صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۸۹) ۰.۳۶ (۹۶.۱۷) ۲۷۷.۲۹
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳.۵۸ ۰.۰۱ ۳.۸E+۰۷ ۲.۱۷
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۲۳) ۰.۴۳ (۹۸.۸۹) ۳۷۶.۶۵
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۷۶ ۲.۰۳ ۵۷,۲۵۸.۳۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۴۳) (۰.۵۵) (۷۹.۳۶) (۸۶.۸۴)
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۱.۷۹ ۱,۱۸۳.۰۱ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۶ ۰.۷۱ ۶,۵۴۹.۵۵ ۱,۲۰۱.۵۶
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۴ ۳۵۰.۶۲ ۱۳۶.۴۱
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۹ ۳.۱ ۱.۶E+۰۶ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۰۴ ۱.۴۷ ۱۵۶,۰۵۴.۲۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۳۷ ۱.۲۱ ۲۸۲.۱۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۵) (۲.۶۲) (۹۹.۶) (۹۹.۹۹)
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۴۵) (۱.۲۵) (۹۹.۵۱) (۹۹)
۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ (۰.۱۴) ۱.۱۶ (۳۹.۳۷) ۶,۷۴۳.۷