صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۶۵ ۴.۳۶ ۱.۵۸E+۰۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۶۶ ۴.۴ ۱.۶۳E+۰۹ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۷۷ ۱.۷ ۱,۵۲۵.۷۱ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۹) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱.۳ (۱.۴) ۱۱,۱۷۸.۴ (۹۹.۴۲)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۹۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۱۸ (۰.۴۱) ۹۰.۱ (۷۷.۹۵)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۳۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۹۲ ۱.۸۸ ۲,۶۹۶.۲۳ ۸۹,۴۴۹.۶۴
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۷۳ ۰.۳۹ ۱,۳۳۶.۲۱ ۳۱۴.۱۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۴۸,۳۹۶.۹۸ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۳۵۵.۴۳ ۶۹۷.۸۷
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۲۲ ۱.۸۱ ۸,۲۳۲.۲۶ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۱) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۲۹ (۰.۳۲) ۱۸۹.۹۹ (۶۹.۳۳)