صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۶۴ ۲.۴۸ ۴.۶۵E+۰۷ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۵۲) (۰.۸۳) (۸۵.۲۹) (۹۵.۱۵)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۵) ۰
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۶۳ ۲.۰۸ ۱.۳E+۰۶ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۶۸) (۰.۷۲) (۹۱.۷۱) (۹۲.۹)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۰۴ ۲.۳۶ ۱۵۸,۶۲۳.۳۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۳۱ (۱.۶۶) ۲۰۷.۲۱ (۹۹.۷۸)
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۴.۵۲) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۳) ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۳) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۵۸ ۰.۰۷ ۷۱۶.۴ ۲۹.۰۹
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۹) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۴.۰۷) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۳۲) (۱.۰۸) (۹۹.۲۳) (۹۸.۰۸)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰