صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۳۶ ۲.۰۱ ۵۰۰,۰۴۲.۶۲ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۹۸ ۲.۸۲ ۴.۴۶E+۰۶ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۵ ۲.۶۷ ۲.۸۵E+۰۷ ۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۸۹ ۱.۹۳ ۹۱,۹۳۲.۵۳ ۱۰۸,۶۷۱.۶۸
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۱) (۳.۴۵) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۰.۲) ۱.۰۳ (۵۲.۶) ۴,۱۰۳.۵۳
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۳.۲۲ ۲.۹۳ ۱.۰۵E+۰۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۸۳ ۰.۹۷ ۱,۹۴۷.۴۷ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲.۹۳ ۳.۵۴ ۳.۸۴E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱.۳۹ ۰.۶۵ ۱۵,۰۵۹.۵۱ ۹۶۵.۸۷
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۶۱ ۱.۴۱ ۸۳۳.۵۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۹۸) (۴۵.۷) (۹۷.۲۹)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۷۸) ۰.۸۶ (۹۴.۲۸) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۷ ۲.۳۳ ۷۲۶,۲۸۰.۶۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۶۲ ۰.۶۳ ۸۴۷.۶۳ ۹۰۲.۸