صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۹۳ ۱.۵۴ ۲,۸۳۵.۶۸ ۲۶,۲۰۰.۴
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۳۲ ۰.۵۶ ۱۱,۸۶۴.۴۶ ۶۷۶.۵۳
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ (۰.۹۹) ۰.۳۱ (۹۷.۳۷) ۲۱۴.۳۶
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۳۳ ۱.۴۱ ۱۲,۱۳۴.۹۷ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۳) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲.۲۳ ۱.۲۸ ۳۱۸,۸۶۶.۳۸ ۱۰,۳۳۰.۶۹
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۲.۱۶) (۰.۹۳) (۹۹.۹۷) (۹۶.۶۶)
۶۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۴۱) (۰.۲۲) (۷۷.۵۲) (۵۴.۵۷)
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۸۵ ۰.۱۸ ۲,۰۷۱.۱ ۹۱.۷۸
۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۷۲ ۲.۶۳ ۴۹,۷۹۸.۴۵ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۸۷ ۰.۸۹ ۸۵,۵۳۳.۱۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۲۱ ۰.۹۹ ۷,۸۸۶.۳۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۶۵ ۴.۳۶ ۱,۵۷۷,۶۷۱,۱۳۳.۰۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۶۶ ۴.۴ ۱,۶۳۰,۸۸۴,۴۱۱.۲۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۷۷ ۱.۷ ۱,۵۲۵.۷۱ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۹) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰