صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه احتراماً، به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای ارائه عملکرد سالانه منتهی به 31/02/1396
متن خبر
پیوست