صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1398/05/19
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست