صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/07
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهاداربا صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/07 صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مبنی بر تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست