صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1394/07/07 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه جهت مشاهده متن صورتجلسه سالیانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست