صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۷۸۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۶,۵۸۹ ۸۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۳۴ ۱۶.۵۴ % ۲,۳۷۴ ۱.۴۳ % ۴۲,۶۵۰ ۲۵.۶۲ %