صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۴۰۰,۹۸۴ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۵۶ ۸.۵۷ % ۸,۲۵۹ ۱.۸۵ % ۱۱۶,۳۷۷ ۲۶ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴۰۲,۱۲۶ ۸۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۵۳ ۸.۵۵ % ۸,۲۶۲ ۱.۸۴ % ۱۱۷,۷۲۷ ۲۶.۲۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴۰۰,۸۹۶ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۵۳ ۸.۵۷ % ۸,۲۶۳ ۱.۸۵ % ۱۱۸,۱۰۲ ۲۶.۳۹ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳۹۹,۲۲۸ ۸۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۳۸ % ۱۳,۷۲۱ ۳.۰۸ % ۱۱۷,۸۱۷ ۲۶.۴۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴۰۲,۹۰۲ ۸۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۳۲ % ۱۳,۷۲۲ ۳.۰۵ % ۱۱۷,۵۹۴ ۲۶.۱۶ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۰۹,۳۸۲ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۲۷ % ۱۰,۰۰۵ ۲.۲۱ % ۱۲۱,۲۷۵ ۲۶.۸۱ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۰۹,۳۸۲ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۲۷ % ۱۰,۰۰۶ ۲.۲۱ % ۱۲۱,۲۷۵ ۲۶.۸۱ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴۰۹,۳۸۲ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۲۷ % ۱۰,۰۰۶ ۲.۲۱ % ۱۲۱,۲۷۵ ۲۶.۸۱ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۰۸,۶۷۰ ۹۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶ ۷.۲۸ % ۱۰,۰۰۷ ۲.۲۲ % ۱۲۱,۴۶۵ ۲۶.۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۰۶,۲۷۶ ۹۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۶ ۶.۲۱ % ۱۵,۰۲۸ ۳.۳۵ % ۱۲۰,۹۷۰ ۲۶.۹۳ %