صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۵۰۷,۲۵۲ ۹۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۹ ۰.۳۵ % ۸,۶۰۸ ۱.۶۶ % ۱۴۱,۲۵۸ ۲۷.۲۹ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۵۰۷,۲۵۲ ۹۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۵ % ۸,۶۱۰ ۱.۶۶ % ۱۴۱,۲۵۸ ۲۷.۲۹ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۵۰۹,۳۱۲ ۹۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۵ % ۶,۵۶۶ ۱.۲۷ % ۱۴۱,۸۴۳ ۲۷.۴ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۵۰۲,۷۱۲ ۹۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۵ % ۶,۵۶۸ ۱.۲۹ % ۱۴۰,۲۲۲ ۲۷.۴۴ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۴۹۷,۳۱۸ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۷۱ ۱.۳ % ۱۳۹,۴۷۴ ۲۷.۵۸ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۴۹۶,۵۵۸ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۷۳ ۱.۳ % ۱۳۹,۸۸۴ ۲۷.۷ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۴۹۹,۸۷۱ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۵ % ۶,۵۷۶ ۱.۲۹ % ۱۴۱,۹۳۱ ۲۷.۹۳ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۴۹۵,۹۱۳ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۷۸ ۱.۳ % ۱۴۰,۴۷۰ ۲۷.۸۶ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۴۹۵,۹۱۳ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۸۱ ۱.۳۱ % ۱۴۰,۴۷۰ ۲۷.۸۶ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۴۹۵,۹۱۳ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۸۳ ۱.۳۱ % ۱۴۰,۴۷۰ ۲۷.۸۵ %