صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴۸۸,۲۶۰ ۹۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۹ ۰.۵۶ % ۶,۵۸۶ ۱.۳۲ % ۱۳۸,۳۲۹ ۲۷.۸ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴۹۱,۰۲۱ ۹۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۷ % ۸,۰۲۸ ۱.۶ % ۱۳۸,۴۶۰ ۲۷.۶۷ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴۸۴,۳۵۱ ۹۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۷ % ۸,۰۳۱ ۱.۶۳ % ۱۳۷,۵۳۲ ۲۷.۸۶ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴۷۵,۲۷۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۸ % ۸,۰۳۳ ۱.۶۶ % ۱۳۴,۴۲۵ ۲۷.۷۴ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴۷۰,۳۵۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۸ % ۷,۹۵۷ ۱.۶۶ % ۱۳۲,۲۴۱ ۲۷.۵۷ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴۷۰,۳۵۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۸ % ۷,۹۵۸ ۱.۶۶ % ۱۳۲,۲۴۱ ۲۷.۵۷ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴۷۰,۳۵۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۸ % ۷,۹۵۹ ۱.۶۶ % ۱۳۲,۲۴۱ ۲۷.۵۷ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۶۸,۱۱۴ ۹۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۲۴ ۵.۹۳ % ۸,۱۸۴ ۱.۶۲ % ۱۳۱,۳۸۸ ۲۵.۹۵ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۵۵,۶۱۵ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۲۴ ۶.۰۸ % ۸,۱۸۵ ۱.۶۶ % ۱۳۰,۸۶۶ ۲۶.۵ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۲۸,۰۲۲ ۹۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۰ ۷.۱۱ % ۸,۱۸۶ ۱.۷۴ % ۱۳۲,۵۲۴ ۲۸.۲۲ %