صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۵۳۷,۵۸۰ ۹۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲ ۰.۳۷ % ۸,۳۴۷ ۱.۵۲ % ۱۵۲,۷۴۷ ۲۷.۸۸ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۵۲۸,۶۰۷ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲ ۰.۳۸ % ۸,۳۴۹ ۱.۵۵ % ۱۵۰,۷۵۳ ۲۷.۹۷ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۵۲۶,۳۹۲ ۹۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲ ۰.۳۸ % ۸,۳۴۹ ۱.۵۶ % ۱۴۹,۴۷۱ ۲۷.۸۵ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۵۲۰,۰۸۰ ۹۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲ ۰.۳۸ % ۸,۳۴۸ ۱.۵۷ % ۱۴۸,۳۲۷ ۲۷.۹۶ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۵۲۰,۰۸۰ ۹۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲ ۰.۳۸ % ۸,۳۴۸ ۱.۵۷ % ۱۴۸,۳۲۷ ۲۷.۹۶ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۵۲۰,۰۸۰ ۹۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۶ ۰.۳۳ % ۸,۶۰۳ ۱.۶۲ % ۱۴۸,۳۲۷ ۲۷.۹۶ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۵۱۸,۵۳۴ ۹۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶ ۰.۳۴ % ۸,۶۰۳ ۱.۶۳ % ۱۴۶,۹۰۳ ۲۷.۷۷ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۵۱۲,۹۰۹ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶ ۰.۳۵ % ۸,۶۰۲ ۱.۶۴ % ۱۴۵,۲۲۸ ۲۷.۷۵ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۵۱۳,۶۷۶ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶ ۰.۳۴ % ۸,۶۰۲ ۱.۶۴ % ۱۴۳,۹۴۶ ۲۷.۴۷ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۵۰۹,۳۳۲ ۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۶ ۰.۳۵ % ۸,۶۰۱ ۱.۶۶ % ۱۴۱,۵۲۲ ۲۷.۲۳ %