صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۲۲,۵۰۱ ۹۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۱ ۷.۱۹ % ۸,۱۸۶ ۱.۷۶ % ۱۳۱,۶۹۴ ۲۸.۳۸ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴۱۴,۱۴۶ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۱ ۷.۳۲ % ۸,۲۱۰ ۱.۸ % ۱۳۱,۱۱۵ ۲۸.۷۷ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴۱۴,۱۴۶ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۱ ۷.۳۲ % ۸,۲۱۲ ۱.۸ % ۱۳۱,۱۱۵ ۲۸.۷۷ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴۱۴,۱۴۶ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۱ ۷.۳۲ % ۸,۲۱۵ ۱.۸ % ۱۳۱,۱۱۵ ۲۸.۷۷ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴۱۰,۸۳۳ ۹۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۶۹ ۷.۱۸ % ۹,۱۳۰ ۲.۰۲ % ۱۲۹,۶۳۷ ۲۸.۶۵ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴۱۰,۰۱۸ ۸۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۹ ۸.۴۱ % ۸,۱۹۰ ۱.۷۹ % ۱۲۸,۸۲۷ ۲۸.۲۲ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴۰۶,۶۱۷ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۹ ۸.۴۷ % ۸,۱۹۱ ۱.۸۱ % ۱۲۷,۴۱۴ ۲۸.۱۲ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴۰۰,۳۰۸ ۸۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۹ ۸.۵۹ % ۸,۲۵۱ ۱.۸۵ % ۱۱۵,۵۳۷ ۲۵.۸۵ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴۰۰,۹۸۴ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۹ ۸.۵۷ % ۸,۲۵۱ ۱.۸۴ % ۱۱۶,۳۷۷ ۲۶ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴۰۰,۹۸۴ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۹ ۸.۵۷ % ۸,۲۵۲ ۱.۸۴ % ۱۱۶,۳۷۷ ۲۶ %