صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۸۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۱۷۸۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۸۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ (۰.۰۳) ۰.۳۴ (۱۰.۸۸) ۲۴۵.۴۳
۱۷۸۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۱۳۲.۸۶ ۳۱۴.۵۶
۱۷۸۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۱.۳۹ ۰.۲۹ ۱۵,۲۷۱.۴۵ ۱۹۰.۳۲
۱۷۸۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ (۰.۲۱) (۱.۰۱) (۵۴.۱۲) (۹۷.۵۸)
۱۷۸۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ (۱.۷۹) (۰.۸۴) (۹۹.۸۶) (۹۵.۴۲)
۱۷۸۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۷۸۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۷۹۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۰.۶ (۰.۱۵) ۷۸۸.۷۱ (۴۳.۰۸)
۱۷۹۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ (۰.۲۱) (۰.۳۸) (۵۳.۶۱) (۷۵.۴۹)
۱۷۹۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ (۱.۳۲) (۱.۰۳) (۹۹.۲۱) (۹۷.۷۴)
۱۷۹۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ (۱.۴۶) (۰.۸۳) (۹۹.۵۴) (۹۵.۲۵)
۱۷۹۴ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۷۹۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۷۹۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۹۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰.۵۵ ۰.۱۹ ۶۵۳.۴۳ ۱۰۱.۵۴
۱۷۹۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ (۰.۱۸) (۰.۱) (۴۹.۰۵) (۳۱.۷۵)
۱۷۹۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ (۰.۹۶) (۰.۹۵) (۹۷.۱) (۹۶.۹۸)
۱۸۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ (۰.۴۲) (۰.۵) (۷۸.۸۵) (۸۳.۸۶)