صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰.۶۶ ۰.۰۵ ۹۸۵.۹۲ ۱۹.۵۷
۱۸۰۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ (۱.۱۴) (۰.۷۹) (۹۸.۴۹) (۹۴.۴۳)
۱۸۰۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ (۰.۵۵) (۰.۰۷) (۸۶.۷۶) (۲۲.۵۵)
۱۸۰۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۸۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۸۰۶ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ (۰.۳۳) ۰.۰۳ (۶۹.۶۶) ۱۰.۷۳
۱۸۰۷ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰.۷۹ ۰.۸۸ ۱,۶۷۵.۲۶ ۲,۳۱۲.۲۱
۱۸۰۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۱.۴۲ ۰.۷۳ ۱۶,۹۱۴.۸۹ ۱,۳۲۲.۱۱
۱۸۰۹ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (۰.۱۴) (۰.۰۴) (۳۸.۹۹) (۱۳.۵۷)
۱۸۱۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ (۰.۶) ۰.۴۴ (۸۸.۸۸) ۳۸۷.۶۴
۱۸۱۱ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۱) ۰
۱۸۱۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۱۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۱.۹۳ ۱.۶ ۱۰۶,۸۶۶.۲۸ ۳۲,۶۹۸.۲۲
۱۸۱۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۱.۲۱ ۰.۱۹ ۷,۸۴۰.۴۵ ۹۷.۹۲
۱۸۱۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ (۰.۵۳) (۰.۳۴) (۸۵.۶۶) (۷۰.۸۶)
۱۸۱۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ (۰.۷۷) ۰.۱۳ (۹۴.۰۲) ۶۱.۳۸
۱۸۱۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ۰.۶۹ ۰.۴ ۱,۱۲۷.۱۴ ۳۲۸.۶۲
۱۸۱۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸) ۰
۱۸۱۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱.۸۸ ۰.۰۱ ۸۹,۴۲۲.۱۷ ۲.۵۵